OŚWIADCZENIE KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW NA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zapoznanie się ze szczegółowymi unormowaniami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe (http://rekrutacja.uz.zgora.pl/akty-prawne/), szkoły doktorskie (http://rekrutacja.uz.zgora.pl/ksztalcenie-doktorantow/) i zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk "Wyrażam zgodę" (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub "Nie wyrażam zgody" (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

  1. Oświadczam, że poprzez podanie moich danych osobowych w toku procedury rekrutacji na studia w Uniwersytecie Zielonogórskim - tak na stronie niniejszej jak i na stronach następnych (w tym wypełniając udostępniany mi formularz) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku odpowiednio do obowiązujących na terytorium RP przepisów - w tym szczególnie dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
  2. Oświadczam równocześnie, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że:

o    Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski, z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: iod@adm.uz.zgora.pl ;

o    dane osobowe udostępniam Uniwersytetowi Zielonogórskiemu w związku z (a) procesem rekrutacji i świadczenia na moją rzecz usług edukacyjnych, (b) prowadzeniem przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on" oraz (c) w związku z monitorowaniem karier absolwentów i (d) prowadzeniem dokumentacji toku studiów - tj. w celach określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym,  Dz.U.2018.1668 z dnia 30.08.2018 roku.

o    dane osobowe udostępniam Uniwersytetowi Zielonogórskiemu na okres rekrutacji na studia przy czym okres przetwarzania moich danych może być wydłużony o czas studiowania a także (po ukończeniu studiów) o dalsze okresy niezbędne dla monitorowania karier zawodowych absolwentów. Poinformowano mnie, że po zawarciu umowy o świadczenie usług edukacyjnych wystąpią odrębne przesłanki do przetwarzania - w tym będą to przesłanki ustanowione w przepisach związanych z prowadzeniem dokumentacji toku studiów i z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów uczelni wyższych;

o    odbiorcą moich danych osobowych może być minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

o    przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje mi prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; przysługuje mi również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie moich danych osobowych

o    podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków Uczelni określonych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie), a po przyjęciu na studia będzie także niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych;

o    podanie przeze mnie moich danych jest (1) dobrowolne, (2) pozostaje w związku z moim uprawnieniem do udziału w dobrowolnej rekrutacji na studia oraz (3) jest niezbędne dla podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług edukacyjnych, którą zawrę w przypadku pozytywnego zakończenia procedury rekrutacji;

o    konsekwencjami niepodania danych i nieudzielenia niniejszej zgody na ich przetwarzanie byłyby: (1) brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji na studia, (2) niemożność zawarcia umowy na świadczenie usług edukacyjnych, a w konsekwencji (3) brak możliwości zrealizowania przez ww. Administratora Danych Osobowych norm i przepisów powszechnych.

3.      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w sposób określony powyżej) przez Uniwersytet Zielonogórski, także dla potrzeb mojego uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach, co jest jednoznaczne z uprawnieniem Uczelni do przetwarzania moich danych, profilowania oferty dostosowanej do moich potrzeb (w tym w sposób zautomatyzowany) i do przesyłania mi w przyszłości informacji o kolejnych rekrutacjach i ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

4.      Wyrażam zgodę na doręczanie pism i decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5.      Zapoznałem się z warunkami i trybem rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021:

o    studia wyższe (http://rekrutacja.uz.zgora.pl/akty-prawne/) lub

o    szkoły doktorskie (http://rekrutacja.uz.zgora.pl/ksztalcenie-doktorantow/).

6.      Przyjmuję do wiadomości, że:

o    Uniwersytet Zielonogórski nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.

o    Moja rejestracja internetowa będzie uznana za wiążącą po wprowadzeniu przeze mnie wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz uzyskaniu potwierdzenia w zielonogórskim systemie rejestracji internetowej, że na konto UZ wpłynęła opłata rekrutacyjna za wybrane kierunki studiów (wymóg opłaty rekrutacyjnej nie dotyczy kandydatów na studia doktoranckie).

o    Osobiste konto rekrutacyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji; wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go (nie dotyczy kandydatów na studia doktoranckie).

o    Mam prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich edytowania w wyznaczonym terminie.

7.      Rozumiem i przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Zielonogórski niniejszym zastrzega, że nie ponosi (i nie będzie ponosić w przyszłości) jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu podania przez kandydata na studia danych nieprawdziwych lub błędnych oraz z tytułu składania przez kandydata na studia oraz studenta oświadczeń nieprawdziwych. Rozumiem, że na podstawie art. 233 i 270 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn.zm.) mogę ponieść odpowiedzialność za składanie nieprawdziwych oświadczeń, przerabianie dokumentu i używanie go jako autentycznego, podawanie błędnych lub nieprawdziwych danych, składanie nieprawdziwych oświadczeń (w tym w związku z postępowaniem rekrutacyjnym i podczas studiów).