SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Russian Philosophy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Russian Philosophy
Kod przedmiotu 08.1-WH-UZ-F-RPh-2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek WH - oferta ERASMUS / Filozofia
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Целью предмета является ознакомление студентов с основными идеями русской философии: Вссеединства, Софии Божьей Мудрости, Богочеловечества; а также тенденциями развития русской духовной культуры.

Wymagania wstępne

Language skills of B1

Zakres tematyczny

Курс лекции покажет, как и где родилась русская философия, какие были экономические, научные,культурные условия в России в ХVIII в. Потом представляется философские взгляды выдающихся мыслителей начиная от Сковороды и Радищева, через Чаадаева, словянофилов и западников, заканчивая системами Соловьева, Бердяева, Шестова, Булгакова, Карсавина. Анализируется такжк русский анархизм (Бакунин) и материализм (Чернышевский, Плеханов).

Metody kształcenia

Three forms of lecture: informational, conversational and synthetic

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Preparation of a written work of a philosopher. Passing test.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - -
Łącznie - -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - -
Łącznie - -

Literatura podstawowa

  1. Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej, Kraków 2005.
  2. Łosski M., Historia filozofii rosyjskiej, Kęty 2000.
  3. Kiejzik L. (red.), Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, t. 1-2, Łódź 2001, 2002.

Literatura uzupełniająca

1. Зенковский В.В., История русской философии, т. 1-2, Париж 1948, 1951

Uwagi

No comments


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-07-2018 16:30)