SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Termodynamika techniczna
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-38_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ
 • prof. dr hab. inż. Edward Walicki
 • dr inż. Paweł Jurczak
 • dr inż. Jarosław Falicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie i opanowanie przez studentów metodyki rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa termodynamiki technicznej oraz znajomość i umiejętność rozwiązywania zagadnień cieplnych występujących w budowie maszyn.

Wymagania wstępne

Znajomość matematyki i fizyki na poziomie nauczania szkoły średniej

Zakres tematyczny

WYKŁAD

Podstawowe pojęcia termodynamiki. Zasada zachowania ilości substancji. Pierwsza zasada termodynamiki. Równania stanu gazów doskonałych i półdoskonałych. Charakterystyczne przemiany gazów doskonałych i półdoskonałych. Druga zasada termodynamiki. Pary i ich przemiany. Gazy wilgotne. Gazy rzeczywiste. Mieszaniny gazów. Spalanie. Wymiana ciepła. Wiadomości ogólne o silnikach i urządzeniach cieplnych. Sprężarki tłokowe i wirnikowe. Tłokowe silniki spalinowe. Obiegi termodynamiczne. Silniki parowe. Turbiny parowe i gazowe. Silniki odrzutowe. Chłodziarki i pompy cieplne. Niekonwencjonalne źródła energii, konwersja energii. Urządzenia do bezpośredniego przetwarzania ciepła w energię elektryczną. Elementy teorii wymiany ciepła.

ĆWICZENIA

Ćwiczenia rachunkowe na bazie wykładu i materiałów źródłowych

LABORATORIUM

Ćwiczenia laboratoryjne z termodynamiki technicznej stanowią uzupełnienie i praktyczną ilustrację wykładów i ćwiczeń rachunkowych. Są one formą zapoznania studentów z metodami pomiarów wielkości fizycznych, sposobami opracowywania danych uzyskanych na drodze eksperymentu oraz metodyką sporządzania dokumentacji technicznej badań. Ponadto wyniki uzyskane w trakcie wykonywanych ćwiczeń pozwalają na sprawdzenie słuszności praw i założeń teoretycznych.

Przewidziane ćwiczenia:

 1. Termometry; skale termometryczne. Pomiar temperatur – skalowanie termoelementu.
 2. Pomiary ciśnień.
 3. Pomiary lepkości wybranych substancji. Badanie wpływu temperatury na własności reologiczne cieczy.
 4. Pomiar wilgotności.
 5. Wyznaczanie ciepła spalania paliw stałych. Oznaczenie wartości opałowej paliw ciekłych.
 6. Badanie składu spalin – określenie współczynnika nadmiaru powietrza.
 7. Badanie sprawności sprężarki tłokowej – wykres indykatorowy,
 8. Ćwiczenia poprawkowe, kolokwia.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Ćwiczenia rachunkowe. Praca z książką. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych; prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: otrzymanie oceny pozytywnej z egzaminu

Ćwiczenia: otrzymanie oceny pozytywnej z kolokwium

Laboratorium: otrzymanie ocen pozytywnych z kolokwium i raportów z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystąpieniem do egzaminu musi uzyskać pozytywną ocenę z ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Gumiński K.: Termodynamika, PWN, Warszawa, 1986,
 2. Ochęduszko S., Szargut J., Górniak H., Guzik A., Wilk S.: Zbiór zadań z termodynamiki technicznej, PWN, Warszawa 1975
 3. Staniszewski B.: Termodynamika, PWN, Warszawa 1986.
 4. Szargut J. : Termodynamika, PWN, Warszawa 2000.
 5. Tuliszka E. : Termodynamika techniczna, PWN, Warszawa 1978.

Literatura uzupełniająca

 1. Fodemski T. i inni : Pomiary cielne, cz. I, Podstawowe pomiary cieplne, WNT, Warszawa 2001.
 2. Wiśniewski S.: Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa  2004.
 3. Mały poradnik mechanika. Tomy 1-2, WNT, Warszawa  2005.
 4. Madejski J.: Termodynamika techniczna, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2000.
 5. Ochęduszko T.: Termodynamika stosowana, WNT, Warszawa 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 27-09-2018 11:10)