SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projekt technologiczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projekt technologiczny
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-14_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Schlafka
  • dr inż. Ryszard Gorockiewicz
  • dr inż. Mariusz Michalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności projektowania procesu technologicznego części maszyn z zastosowaniem podstawowych technik wytwarzania.

Wymagania wstępne

Podstawy konstrukcji maszyn, nauka o materiałach, inżynieria wytwarzania, metrologia i systemy pomiarowe.

Zakres tematyczny

Opracowanie procesu technologicznego wybranej części maszyny z zastosowaniem technik: odlewania, obróbki plastycznej oraz skrawania; w zależności od potrzeb również obróbki cieplnej. Zakres projektu obejmuje następujące zagadnienia: analizę technologiczności konstrukcji, określenie wielkości partii, wykonanie rysunku półfabrykatu, ustalenie wstępnej kolejności operacji procesu technologicznego, obliczenie parametrów danego procesu, dokładne opracowanie procesu technologicznego, ustalając potrzebne obrabiarki, przyrządy i uchwyty, narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz parametry procesu, wyznaczenie norm czasowych dla wybranych operacji, opracowanie dokumentacji technologicznej.

Metody kształcenia

 Praca z literaturą fachową. Indywidualna realizacja projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu

 

Literatura podstawowa

1.       Dobrzański L.A.: Podstawy nauki o materiałach i materiałoznawstwo. WNT, W-wa 2002.

2.       Barcik J., Kupka M., Wala A.: Technologia metali, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 2000

3.       Olszak W. Obróbka skrawaniem. Warszawa WNT 2008.

4.       PERZYK M.: Odlewnictwo, Wyd. WNT, Warszawa 2004

5.       Przybylski L. Strategia doboru warunków obróbki współczesnymi narzędziami. Politechnika Krakowska Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca

1.       Poradnik inżyniera. „ Obróbka skrawaniem” Tom 1. WNT Warszawa 1991

2.       Poradnik Inżyniera „Spawalnictwo”, Wyd. WNT, Warszawa 1993

3.       Karpiński T.: „Inżynieria produkcji”, Wyd. WNT Warszawa 2004

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 10-09-2018 22:25)