SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-ĆwTZB-Ć-S14_pNadGenGP8IU
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Roland
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest: 

- zdobycie przez studenta wiedzy na temat podstawowych metod odłowu bezkręgowców, technik utrwalania i konserwacji bezkręgowców, sposobów gromadzenia i ewidencjonowania zebranego materiału.  

- nabywanie umiejętności posługiwania się sprzętem do badań terenowych i laboratoryjnych,

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania zwierząt bezkręgowych przy pomocy kluczy do oznaczania.

- doskonalenie umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i opisu wyników przeprowadzanych badań

- doskonalenie umiejętność pracy w zespole

 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu zoologii systematycznej bezkręgowców 

Zakres tematyczny

1. Jakościowe i ilościowe metody odłowu bezkręgowców.

2. Wydobywanie zwierząt z prób przy pomocy ekstrakcji, wypłaszania, ręcznego sortowania.

3. Sortowanie i oznaczanie materiału przy użyciu sprzętu optycznego

4. Utrwalanie i konserwacja zebranych gatunków

5. Gromadzenie i ewidencjonowanie pozyskanego materiału. Oznaczanie zwierząt bezkręgowych za pomocą kluczy.

Metody kształcenia

Ćwiczeniowo-praktyczna (ćwiczenia w terenie i laboratorium), podająca (prelekcja)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Zaliczenie praktycznej umiejętności rozpoznawania okazów w terenie i laboratorium (obowiązuje znajomość poszczególnych grup na poziomie rzędu, a w przypadku taksonów charakterystycznych umiejętność przypisania do gatunku). Należy prawidłowo rozpoznać co najmniej 75% okazów. Opracowanie wyników badań w postaci sprawozdania.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 32
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1.      Falniowski A. 2007. Techniki zbioru, utrwalania i konserwacji zwierząt. WUW, Warszawa

2.      Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. WUW, Warszawa

3.      Rybak J., 2000. Bezkręgowe zwierzęta słodkowodne. PWN, Warszawa

4.      Klucze do oznaczania zwierząt bezkręgowych.

5.      Atlasy do rozpoznawania zwierząt bezkręgowych

6.      Jura Cz., 2001. Bezkręgowce. PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 11-06-2018 14:33)