SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ewolucjonizm - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ewolucjonizm
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-Ewol-W-S14_pNadGen7GDRM
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jan Cichocki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem zajęć z ewolucjonizmu jest zapoznanie studentów z rolą teorii i empirii w naukach przyrodniczych; przekazanie studentom wiedzy o pochodzeniu Wszechświata, Układu Słonecznego, Ziemi, życia; przekazanie studentom wiedzy z zakresu molekularnego podłoża procesów ewolucyjnych; zapoznanie studentów z historią myśli ewolucyjnej;  zapoznanie studentów z mechanizmami ewolucji w świetle teorii konwencjonalnych i niekonwencjonalnych; przekazanie studentom wiedzy z zakresu teorii specjacji oraz przebiegu filogenezy;  zapoznanie studentów ze źródłami zmienności organizmów.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw botaniki, zoologii, ekologii, biochemii, biofizyki, genetyki.

Zakres tematyczny

WYKŁAD:  wyjaśnianie w naukach przyrodniczych, rola teorii i badań empirycznych; pochodzenie Wszechświata, Układu Słonecznego, Ziemi, życia; molekularne podłoże procesów ewolucyjnych, teorie biogenetyczne "białek pierwszych" i "świata RNA", zegar molekularny;  historia myśli ewolucyjnej;  teoria ewolucji Darwina, teoria doboru naturalnego, dobór płciowy, dobór grupowy i krewniaczy;  źródła zmienności;  biologiczne pojęcie gatunku, teorie specjacji, badanie przebiegu filogenezy;  taksonomia i ewolucja, zasady taksonomii filogenetycznej, kladyzm;  tempo ewolucji i wymieranie gatunków, strategia ewolucyjnie stabilna, makroewolucja (punktualizm, gradualizm);  ewolucja życia na Ziemi, elementy biogeografii, antropogeneza, ewolucja mózgu,  niekonwencjonalne teorie ewolucyjne.

Metody kształcenia

podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej. Student odpowiada na trzy problemowe pytania.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 15
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 35
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1.       Dzik J. Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii. PWN, Warszawa 2003;

2.       Futuyma D. Ewolucja. WUW, Warszawa 2008;

3.       Krzanowska H. i in. Zarys mechanizmów ewolucji. PWN, Warszawa 1995;

4.       Kuźnicki L., Urbanek A. Zasady nauki o ewolucji. PWN, Warszawa 1970;

5.       Urbanek A. Jedno istnieje tylko zwierzę... MIZ PAN, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

1.       Hall B. Łatwe drzewa filogenetyczne. WUW, Warszawa 2008;

2.       Hoffman A. Wokół ewolucji. PIW, Warszawa 1997;

3.       Kubicz A. Tajemnice ewolucji molekularnej. PWN, Warszawa 1999;

4.       Mayr E. To jest biologia, nauka o świecie ożywionym. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002;

5.       Ryszkiewicz M. Ewolucja. Od Wielkiego Wybuchu do Homo Sapiens, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 13-06-2018 19:36)