SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy ekonomiki kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomiki kultury
Kod przedmiotu 08.9-WH-DiksP-PEK-W-S14_pNadGen0CHP2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Wyposażenie słuchacza w wiedzę o kulturze oraz jej funkcjonowaniu w społeczeństwie. Ukazanie miejsca kultury w systemie ekonomicznym, a także wyjaśnienie aspektów merkantylnych kultury. Ukazanie obiegu artefaktów kultury i ich wpływu na tworzenie rynków: materialnego i duchowego na przestrzeni dziejów człowieka. Kultura jako podstawa systemów informacyjnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Definicje kultury. Objaśnienia związane z definicjami kognitywnymi. Zależność kultury i cywilizacji - ekwiwalencja cywilizacyjna. Geogragia kultury i jej znaczenie w obrocie kulturą. Działanie kultury w wymiarze społecznym - rola kultury w kształtowaniu efektu cargo, wyznaczników mód społecznych, hierarchii wartości społecznych, konstruowania systemów religijnych, obiegu informacji. Kultura jako zjawisko memetyczne. Językowy wymiar kultury. Uzgadnianie kultur i tzw. wielokulturowość. Zasady ekonomiki multikulturowości i ich znaczenie dla życia społecznego.

Metody kształcenia

wykład, pogadanka objaśniająca, pogadanka heurystyczna, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

udział w dyskusjach inicjowanych podczas wykładów, zdanie egzaminu

Literatura podstawowa

  1. Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Kraków 2001.
  2. Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.
  3. Bourdieu P., Rozum praktyczny. O teorii działania, Kraków 2009.
  4. Ball Ph., Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika, Kraków 2007.
  5. Nisbett R. E., Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej?, przeł. E. Wojtych, Sopot 2015.
  6. Burszta W. J., Antropologia kultury, Poznań 1998.

Literatura uzupełniająca

  1. Tomasello M., Historia naturalna ludzkiego myślenia, przeł. B. Kucharzyk, R. Ociepa, Kraków 2015.
  2. Ducret D., Zakazane ciało, przeł. A. M. Nowak, Kraków 2016.
  3. Harari Y. N., Od zwierząt do bogów. Krótka historia ludzkości, przeł. J. Hunia, Warszawa 2014.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:35)