SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pragmatyka tekstu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pragmatyka tekstu
Kod przedmiotu 09.3-WH-FP-PRA-1-K-S14_pNadGenR3207
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Borawski
 • dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Pozyskanie wiedzy na temat wieloaspektowej, zintegrowanej analizy tekstu; rozpoznawanie intencjonalności zachowań
językowych oraz rozwijanie umiejętności dostosowania stylu, struktury i wzoru gatunkowego do pragmatycznych
uwarunkowań tekstu.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Wieloaspektowa, zintegrowana analiza tekstu, aspekt pragamatyczny, strukturalny, kognitywny i poznawczy.
 2. Intencjonalność zachowań językowych, komunikacja intencjonalna.
 3. Konwencjonalizacja znaczeń, zasady i maksymy w komunikacji językowej.
 4. Implikatury konwersacyjne, relatywizowane kulturowo, komunikacja pośrednia i bezpośrednia.
 5. Uwarunkowania kontekstowe, wieloznaczność pragamtyczna, strategie komunikacyjne.
 6. Teorie aktów mowy (J.A. Austin, J. R. Searle), genry mowy (M. Bachtin, A. Wierzbicka).
 7. Strategie grzeczności językowej (pozytywnej i negatywnej).
 8. Styl, struktura i wzór gatunkowy a pragmatyczne uwarunkowania tekstu.

Metody kształcenia

polimetody (m.in. wykład, heureza, referat, analiza tekstu, tworzenie tekstu, praca w grupach, prezentacja multimedialna)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pragmatyczna analiza tekstu z prezentacją (projekt), zaliczenie sprawdzianu, aktywność na zajęciach.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. Borawski S., Furdal A., Wybór tekstów do historii języka polskiego, Warszawa 1980.
 2. Borawski S., Podstawy idei poznawczej studiów nad dziejami używania języka. Esej o diachronii, [w:] Rozprawy o historii języka polskiego, pod red. S. Borawskiego, Zielona Góra 2005, s. 13-62.
 3. Kalisz R., Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993.
 4. Mayenowa M.R., Struktura tekstu, [w:] eadem, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000, s. 246-305.
 5. Wilkoń A., Spójność i struktura tekstu, Kraków 2002.
 6. Witosz B., Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice 2005, s. 49-57.
 7. Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.
 8. Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Blum-Kulka S., Pragmatyka dyskursu, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T. A. van Dijk, Warszawa 2001, s. 214-241. 
 2. Lalewicz J., Komunikacja językowa i literatura, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
 3. Pałucka-Czerniak I., Zmagania z dystansem. O języku przedmów do polskich publikacji naukowych, Zielona Góra 2008. 
 4. Uździcka M., Studium kształtowania się kompetencji językowej agronoma. Analiza genologiczna, pragmatyczna i leksykalna Wykładów Władysława Majewskiego z lat 1848-1850, Zielona Góra 2010. 
 5. Zgółka T., Społeczny status kompetencji lingwistycznej, [w:] Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki, red. A. Schaff, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 111-138.
 6. Żydek-Bednarczuk U., Typy, odmiany, klasy... tekstów. W poszukiwaniu kryteriów, [w:] Stylistyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice 2001, s. 114-123.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)