SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca z użytkownikiem informacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca z użytkownikiem informacji
Kod przedmiotu 15.9-WH-DiksP-UIN-W-S14_pNadGenWELUS
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Kaja Rostkowska-Biszczanik
  • dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie się z problematyką pracy z użytkownikiem informacji a także wprowadzenie studenta do nowoczesnego projektowania graficznego oraz składu gazet/czasopism i publikacji multimedialnych. Student zdobywa wiedzę o zastosowaniu typografii i fotoedycji w praktyce graficzno-kreacyjnej. Rozumie korelację treści z formą w procesie integrowania słowa i obrazu w spójny przekaz. Poznaje “wizualny język redagowania”. Zdobywa podstawowe umiejętności projektowania i składu (w zakresie mikro- i makrotypografii). Uczy się wdrażać nowoczesne rozwiązania DTP w publikacjach prasowych oraz promocyjnych (katalogi, prospekty, programy etc.). Poznaje również potrzeby i specyfikę multimedialnych nośników treści. Pracuje w profesjonalnym programie komputerowym stosując różne funkcjonalności niezbędne do wydajnego tworzenia prostych i złożonych publikacji. Zdobywa świadomość wagi współpracy między dziennikarzem a grafikiem oraz pracy zespołowej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Praca z użytkownikiem informacji: definicja, typologia, charakterystyka użytkowników informacji i ich potrzeb.

Uwarunkowania potrzeb informacyjnych i metody ich diagnozowania.

Formy, metody zaspokajania potrzeb informacyjnych różnych grup użytkowników.

Podstawy nowoczesnego projektowania graficznego.

Podstawy nowoczesnego składu gazet/czasopism i publikacji multimedialnych.

Zastosowanie typografii i fotoedycji w praktyce graficzno-kreacyjnej.

Integrowanie danych celem budowy poprawnej informacji medialnej.

Obsługa nowoczesnych programów do edycji treści i obrazu.

Rola i zadania zespołu redakcyjnego.

Metody kształcenia

wykład informacyjny i konwersatoryjny, pokaz, praca w grupach, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

wykład: zdanie egzaminu; ćwiczenia: aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach), przygotowanie wypowiedzi ustnej na wskazany temat/problem

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 70 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

A. Kwaśny, DTP, Księga eksperta, wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.

B. Sosińska-Kalata, Materska K., Gliński W. (red.), Społeczeństwo informacyjne i jego technologie, Warszawa 2004.

H. Batorowska, Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Warszawa 2012.

K. Materska, Chuchro E., Sosińska-Kalata B. (red.), Organizowanie środowiska informacji i wiedzy, Warszawa 2008. 

M. Kocójowa, Społeczeństwo informacyjne. Jakość edukacji i pracy bibliotekarzy, Kraków 2001.

Literatura uzupełniająca

N. French, InDesign itekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, Warszawa 2010.

Gołąb, DTP. Od projektu aż po druk. O współpracy grafika z drukarzem, Gliwice 2012.

R. Williams, DTP od podstaw. Projekty z klasą.

 

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji broker informacji.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)