SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy pedagogiki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy pedagogiki
Kod przedmiotu 05.0-WH-FP-PPG-1-W-S14_pNadGenRQ1PH
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Kapica-Curzytek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie do zawodu nauczyciela. Analiza i synteza podstaw wiedzy pedagogicznej. Opanowanie wiedzy oraz kompetencji pedagogicznych  niezbędnych  do  prowadzenia efektywnej  pracy  dydaktyczno – wychowawczej  i  opiekuńczej w szkolnictwie publicznym i niepublicznym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Pedagogika jako  nauka o wychowaniu, struktura, podstawowe pojęcia. Metody badań pedagogicznych. Proces kształcenia, jego istota, filozoficzne i psycho - pedagogiczne podstawy. Główne kategorie  dydaktyczne. Kontrola i ocena osiągnięć szkolnych. Elementy prawa oświatowego. Współczesne dylematy nauczycieli. Niepowodzenia dydaktyczne. Rola nauczyciela jako wychowawcy klasy. Proces wychowania, istota, rodzaje, dziedziny. Cele wychowania, wartości, metody, techniki. Podstawowe środowiska wychowawcze, mass media. Trudności wychowawcze. Dynamika procesu wychowania w kontekście współczesnych przemian społecznych i cywilizacyjnych.

 

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie pracy pisemnej

Literatura podstawowa

 1. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. 2003.  tom I – VII. Warszawa: Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa.
 2. Kawecki I. 2003. Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu. Kraków: Impuls.
 3. Kupisiewicz Cz., 1996. Podstawy dydaktyki ogólnej. Oficyna  Warszawa: Wyd. „BGW”.
 4. Łobocki M. 2003. Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Impuls.
 5. Okoń W. 2005 i następne. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wyd. ŻAK.
 6. Śliwerski B. (red.) 2004-2010. Pedagogika, t. 1-4. Gdańsk: Gdańskie Wyd. Pedagogiczne.

Literatura uzupełniająca

 1. Gajda J., Media w edukacji. Wyd. Impuls 2002.
 2. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna. Wyd. Akademickie i Profesjonalne 2008.
 3. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie ŻAK 2004.
 4. Ziemska M. ( red. ), Rodzina współczesna, Wyd. UW 2005.
 5. Artykuły z czasopism pedagogicznych: „Edukacja”, „Nowa Szkoła”, „Edukacja i Dialog”,  „Forum Oświatowe”
 6. Artykuły z tygodników opinii: „Newsweek”, „Polityka”, „Tygodnik Powszechny"

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji nauczycielskiej.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)