SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy psychologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy psychologii
Kod przedmiotu 05.8-WH-FP-PPS-1-W-S14_pNadGenOZ4YD
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marzanna Farnicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć, zjawisk i procesów psychologicznych dotyczących rozwoju oraz relacji interpersonalnych w kontekście pracy nauczyciela.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Treści wykładów:

  1. Wiedza społeczna: podstawy komunikacji i postrzegania społecznego.
  2. Psychologia ogólna: Podstawowe kierunki i pojęcia w psychologii.
  3. Procesy postrzegania otaczającego świata – elementy psychologii poznawczej i rozwoju poznawczego.
  4. Podstawy psychologii rozwoju człowieka i psychopatologii.
  5. Psychologia motywacji i uczenia.

Metody kształcenia

wykład, prace pisemne, dyskusja problemowa

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przedłożenie pracy pisemnej i projektu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

  1. Brzezińska A., Psychologiczne portrety człowieka (2000) lub Bee H., (2000). Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Zysk i spólka. i późniejsze wydania.
  2. McKay M., Davis M., Fanning P. (2000), Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk: GWP, rozdz. 1, 4, 5.
  3. Mietzel G., (2001). Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk: GWP.
  4. Zimbardo P. G., Ruch F. L., (2000). Psychologia i życie, Warszawa: PWN (i późniejsze wydania).

Literatura uzupełniająca

wg bieżących potrzeb i zainteresowań studentów

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji nauczycielskiej.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)