SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Sztuka interpretacji - teoria i metodologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Sztuka interpretacji - teoria i metodologia
Kod przedmiotu 09.2-WH-FOIEP-SZI-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ
 • prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 • dr hab. Anastazja Seul
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studentów z refleksją teoretyczną dotyczącą interpretacji utworów literackich, ukazanie technik i strategii interpretacyjnych, wypracowanych na gruncie rozmaitych szkół literaturoznawczych oraz zaznajomienie z metodami badawczymi, jawiącymi się jako zbiór założeń i narzędzi, które umożliwiają identyfikację, rozumienie i wyjaśnianie dzieła literackiego. 

Wymagania wstępne

brak

 

 

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zaplecze teoretycznoliterackie dla interpretacji dzieła literackiego, przygotowuje do wielokierunkowego czytania tekstów literackich. Omawiane zagadnienia: Miejsce interpretacji w nauce o literaturze. Strategie, modele i kierunki interpretacyjne we współczesnym literaturoznawstwie. Najważniejsze kierunki w interpretacji tekstu (lektura hermeneutyczna, metoda strukturalistyczna, metoda dekonstrukcyjna, metoda intertekstualna, interpretacja semiotyczna, eksplikacja tekstu). Konstruktywistyczna teoria interpretacji Stanleya Fisha. Interpretacja i nadinterpretacja. Interpretacja a użycie. Etyka i filozofia interpretacji. Teoria a praktyka interpretacyjna. Sztuka interpretacji. Bazę materiałową ćwiczeń stanowią zarówno rozprawy teoretyczne, jak i przykładowe studia interpretacyjne.

Metody kształcenia

praca z tekstem źródłowym, rozmowa nauczająca, dyskusja, dyskusja punktowana, prezentacja wypowiedzi o charakterze analityczno-interpretacyjnym

 

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach potwierdzający znajomość lektur teoretycznych, złożenie pracy pisemnej, zaliczenie kolokwium

 

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 

 1. Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose Ch., Interpretacja i nadinterpretacja,  red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996.
 2. Fish S., Dowodzenie vs perswazja: dwa modele krytycznej działalności (przeł. K. Arbiszewski), „Teksty Drugie” 1999, nr 6.
 3. Kuźma E., Teoria interpretacji – dziś, [w:] Polonistyka w przebudowie,  s. 267-281.
 4. Markiewicz H., Interpretacja semantyczna dzieł literackich, [w:] Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.
 5. Markiewicz H., O falsyfikowaniu interpretacji literackich, [w:] „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 1, s. 59-73 lub [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1995,  pod red. T. Michałowskiej, Z. Golińskiego, Z. Jarosińskiego, Warszawa 1996, s. 505-522 lub [w:] H. Markiewicz, Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Kraków 2000, s. 77-101.
 6. Markowski M.P., Interpretacja i literatura, „Teksty Drugie” 2001, nr 5, s. 50-66.
 7. Nycz R., Teoria interpretacji: problem pluralizmu, [w:] Tekstowy świat, Warszawa 1995, s. 83-120.
 8. Pilch A., Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka, Kraków 2003 (tu: Wprowadzenie, s. 13-27).
 9. Sławiński J., Miejsce interpretacji, Gdańsk 2006, s. 21-55.
 10. Bieżące artykuły dotyczące analizy i interpretacji dzieła literackiego, publikowane na łamach „Pamiętnika Literackiego, „Tekstów Drugich”, „Ruchu Literackiego” oraz innych czasopism literaturoznawczych.

Bazę materiałową stanowić mogą także teksty literackie zaproponowane przez prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

 1. Barańczak S., Kim naprawdę byli „dwaj panowie stateczności”? albo: Z frontu walki o gdybizm, albo: Sławiński nareszcie uzupełniony, [w:] Poezja i duch uogólnienia,  Kraków 1996 lub „Teksty Drugie” 1994, nr 4.
 2. Bauman Z., Nad granicami anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie” 1997, nr 6.
 3. Czytamy utwory współczesne. Analizy, red. T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Warszawa1967.
 4. Interpretacje aksjologiczne,  red. W. Panas, a. Tyszczyk, Lublin 1997.
 5. Kalaga W., Tekst – wirtualność – interpretacja: w sprawie przybijania gwoździ, „Teksty Drugie” 1997, nr 6.
 6. Kuźma E., Interpretacja jako wiedza radosna, „Teksty Drugie” 1997, nr 6.
 7. Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. cz. 1, praca zbiorowa pod red. W. Dynaka i A. W. Labudy, Warszawa 1991,
 8. Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Sławińskiego i J. Prokopa, Kraków 1966.
 9. Markiewicz H., Staroświeckie glosy, „Teksty Drugie” 1997, nr 6.    
 10. Michałowski P., Porozmawiajmy o chmurach (Wisława Szymborska, „Chmury”), [w:] Glosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej, Kraków 2008, s. 313-320.
 11. Mikołajczak M., „W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, Zielona Góra 2004, s. 135-151.
 12. Mikołajczak M., Eksplikacja „Epitafium Rzymowi” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, [w:] Studia i Materiały.  XLI Filologia Polska 8, red. Cz. P. Dutka, Zielona Góra 1995, s. 169-177.
 13. Morawski S., O zdradliwej swobodzie interpretacji, „Teksty Drugie” 1997, nr 6.
 14. Opacka-Walasek D., Uwiedziony pięknem świata. O „modlitwie Pana Cogito – podróżnika” Zbigniewa Herberta, [w:] Interpretacje aksjologiczne… dz. cyt., s. 281-298.
 15. Pawelec D., Wartość języka. Wartość w języku. „Moja wierna mowa” Czesława Milosza, [w:] Interpretacje aksjologiczne,  red. W. Panas, A. Tyszczyk, Lublin 1997, s. 235-246.
 16. Przybylski R., Et In Arcadia ego. Esej o tęsknotach poetów, Warszawa 1966.
 17. Przybylski R., W celi śmierci, [w:] Baśń zimowa. Esej o starości, Warszawa 1998, s. 101-126.
 18. Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja. Wybór pism. Oprac. i przeł. K. Rosner,  Warszawa 1989.
 19. Sławiński J., Miron Białoszewski: Ballada od rymu, [w:] Liryka polska. Interpretacje. Pod red. J. Sławińskiego i J. Prokopa, Kraków 1966, s. 403-415.

 

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)