SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu
Kod przedmiotu 09.3-WA- P-SZR-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zasadami redagowania tekstów reprezentujących wybrane gatunki wypowiedzi różnych stylów funkcjonalnych (głównie stylu naukowego i urzędowego).

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Podstawowe wiadomości z zakresu stylistyki – styl, zasada stosowności, norma stylistyczna, kompetencja stylistyczna; główne odmiany stylowe języka polskiego – dynamika rozwoju, cechy stylowe i ich wykładniki, wybrane gatunki; analiza językowo-stylistyczna tekstów reprezentujących różne style funkcjonalne polszczyzny; zasady redagowania tekstów naukowych, m.in. rozprawy dyplomowej – ukształtowanie graficzne strony i całości pracy, redagowanie tekstów uzupełniających tekst główny (przypisów, bibliografii, indeksów); reguły tworzenia tekstów urzędowych, m.in. podania, listu motywacyjnego, CV.

Metody kształcenia

wykład konwersacyjny, analiza tekstu, tworzenie tekstów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach, zaliczenie kolokwium, złożenie wymaganych prac

Literatura podstawowa

 1. J. E.Bielcowie, Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2007.
 2. Bugajski M., Pół wieku kultury języka w Polsce, Warszawa 1999.
 3. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001.
 4. R. Piętakowa, Gatunki stylu urzędowego - wzorce i realizacja [w:] Mowy piękno wielorakie, red. red. D. Ostaszewska, Katowice 2000, s. 96-107.
 5. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.
 6. E. Wilcz-Grzędzińska, T.Wróblewski, Pisać skutecznie. Strategie dla każdego autora, Wrocław 2011.
 7. M. Zaśko-Zielińska., T. Piekot, A. Majewska-Tworek, Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Przewodnik po stylistyce, red. S. Gajda, Opole 1995.
 2. B. Walczak, Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10.
 3. M. Wolny, List motywacyjny jako nowy gatunek językowy, „Poradnik Językowy” 1998, z.4-5.
 4. Podstawowe normy: PN - P-55036: 1972 (Znaki korektorskie i wykonywanie korekty ...); PN - ISO 690: 2002 (Dokumentacja - przypisy bibliograficzne...); PN - ISO 690 - 2: 1999 (Informacja i dokumentacja....).

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)