SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-KJ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Dorota Szagun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi formami komizmu językowego w polszczyźnie historycznej i współcześnie. Zajęcia oparte są na analizie językowej i rozpoznawaniu mechanizmów komizmu językowego. Student rozpoznaje formy żartu słownego zamierzonego lub przypadkowego wynikającego z wieloznaczności lub homonimii; gier słownych, środków językowo-stylistycznych czy efektów żartobliwych wynikających z kompozycji tekstu. Student uczy się rozpoznawać mechanizmy komizmu językowego i podejmuje samodzielne próby tworzenia tego typu tekstów.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Językowe mechanizmy komizmu (swoiście językowe wynikające z użytych środków językowych, stylistycznych, kompozycyjnych i mechanizmy ogólnokomiczne). Funkcje komizmu językowego. Charakterystyczne typy/ gatunki tekstów o funkcji komicznej. Komizm językowy niezamierzony – fortunność i niefortunność wypowiedzi. Piśmiennictwo dawne a komizm językowy.

Metody kształcenia

elementy wykładu, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia z tekstem

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach, pozytywne zaliczenie prezentacji/pracy pisemnej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. Adamczuk E., Komunikowanie się przez humor, Lublin 1993.
 2. Bartoszewicz K., Księgi humoru polskiego, Petersburg  1897;
 3. Bralczyk J., O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.
 4. Brzozowska D., Uczucia w dowcipach, „Język a Kultura”, t. 14, Wrocław 2000.
 5. Buttler D., Polski dowcip językowy, wyd. PWN, Warszawa 1974.
 6. Gajda S., Brzozowska D. (red.), Świat humoru, Opole 2000.
 7. Gołaszewska M., Śmieszność i komizm, Wrocław 1987.
 8. Jadacka H., Współczesne błędy wymawianiowe, „Poradnik Językowy” 2006, z. 10.
 9. Kmiecik S., Wolne Żarty! Humor i polityka, czyli rzecz o polskim dowcipie politycznym, Warszawa 1998.
 10. Kucharski A., To nie jest śmieszne – humor w komunikacji językowej, w: W. J. Maliszewski (red.), Komunikowanie społeczne w edukacji, Toruń 2006.
 11. Loewe I., Retoryka w reklamie, w: Retoryka, red. M. Barłowska, P. Wilczek, Warszawa 2008, s. 250-271.
 12. Orłowski A. (red. ), Encyklopedia humoru i satyry polskiej, Warszawa 1914.
 13. Rak J., O kierowaniu wrażeniem: język polityki polskiej po 1989 roku, Radzymin 2013;
 14. Stachurski E., Dowcipy językowe z dawnych czasów, Kraków 2011.
 15. Załęski G. (zeb. i oprac.), Satyra w konspiracji 1939-1944, Warszawa 1958.

Literatura uzupełniająca

 1. Borawski S., Furdal A., Wybór tekstów do historii języka polskiego, Warszawa 2003.
 2. Garczyński S., Śmiechu naszego powszedniego, Warszawa 1981.

 

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)