SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot humanistyczny: Filozofia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot humanistyczny: Filozofia
Kod przedmiotu 08.9-WH-FiPlP-F-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Paweł Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią europejskich idei filozoficznych, ze szczególnym uwzględnieniem klasycznych i nowożytnych koncepcji natury ludzkiej, zaznajomienie z najważniejszymi systemami etyki normatywnej; uświadomienie znaczenia i wpływu koncepcji filozoficznych na rozwój kultury europejskiej i nauki.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Podstawy filozofii: filozofia jako „umiłowanie mądrości”, znaczenie filozoficznej problematyzacji rzeczywistości, główne pytania i dziedziny filozofii, filozofia wobec innych dziedzin kultury (nauka, religia, ideologia, światopogląd).
 2. Zarys historii europejskich idei filozoficznych: byt, zmienność, poznanie, dusza, sprawiedliwość, prawo, Bóg, piękno, dobro.
 3. Wybrane filozoficzne koncepcje paradygmat sofistyczny i sokratejski, człowiek u Platona i Arystotelesa, średniowieczny obraz natury ludzkiej, narodziny renesansowego humanizmu, nowożytny naturalizm.
 4. Podstawy etyki: moralność, normy moralne, sankcja, sumienie, wartości, dylemat moralny, imperatyw, preferencja.
 5. Podstawowe systemy normatywne: aretologia, deontologia, aksjologia.

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny z elementami wykładu problemowego i konwersatoryjnego; praca z tekstem; dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie z oceną na podstawie testu wolnego wyboru z progami punktowymi; ocenę pozytywną otrzymuje student, który uzyska 50% punktów

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 -
Łącznie 80 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

 1. Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Czytelnik, Warszawa 1983 (lub wydania nowsze),
 2. Powszechna Encyklopedia Filozofii, http://www.ptta.pl/pef (stosowne hasła),
 3. Stefan Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000.
 4. Jan Galarowicz, Na ścieżkach prawdy, Kraków 1992
 5. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I-V, Lublin 1994 i nn.
 2. V. Bourke, Historia etyki, Wydawnictwo „Krupski i S-ka.” Toruń 1994.
 3. Etyka. Zarys, Wyd. UJ, Kraków 1992
 4. Filozofia. Podstawowe pytania, pod red. E. Martena i M. Schnädelbacha, przeł. K. Krzemieniowa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.
 5. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.
 6. G.E. Moore, Zasady etyki, przeł. Cz, Znamierowski, Wyd. M. Arcta, Warszawa 1919.
 7. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, KiW, Warszawa 1998.

Uwagi

Jest to przedmiot obieralny w ramach wydziałowej oferty przedmiotów humanistycznych.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)