SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty historycznojęzykowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty historycznojęzykowe
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlD-JWD-2/6-L-S14_pNadGenC7FL6
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Borawski
 • dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ
 • dr Magdalena Jurewicz-Nowak
 • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak
 • dr Dorota Szagun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności analizy historycznojęzykowej tekstów dawnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Metodologie i metody językoznawstwa historycznego.
 2. Klasyfikacje źródeł do dziejów języka polskiego.
 3. Historyczne słowniki języka polskiego oraz inne źródła wiedzy językoznawczej i filologicznej.
 4. Tekst historycznojęzykowy jako dokument funkcjonowania wspólnoty komunikacyjnej i jej potrzeb językowych.
 5. Teksty dawne jako realizacja określonego gatunku.

Metody kształcenia

polimetody, praca z tekstem, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie kolokwium, prezentacja multimedialna, udział w dyskusji

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 65 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

 1. Bajerowa I., Zarys historii języka polskiego 1939–2000, Warszawa 2003.
 2. Borawski S., Wprowadzenie do historii języka polskiego. Zagadnienia historiozoficzne, PWN, Warszawa 2000.
 3. Borawski S. (red.), Rozprawy o historii języka polskiego, Zielona Góra 2005.
 4. Borawski S., Furdal A., Wybór tekstów do historii języka polskiego, Warszawa 2003.
 5. Brückner A., Dzieje języka polskiego, Lwów 1906.
 6. Cybulski M. (red.), Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX w., Łódź 2015.
 7. Cybulski M. (red.), Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX w., Łódź 2015.
 8. Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, Warszawa 2000.
 9. Lehr-Spławiński T., Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, Warszawa 1978.
 10. Skubalanka T., Historyczna stylistyka języka polskiego, Wrocław 1984.
 11. Walczak B., Zarys dziejów języka polskiego, Warszawa 1995.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Dubisz S., Decyk-Zięba W. (red.), Teksty staropolskie: analizy i interpretacje, Warszawa 2003.
 2. Dubisz S., Język – Historia – Kultura (wykłady, studia, analizy), Warszawa 2002.
 3. Dubisz S., Język – Historia – Kultura (wykłady, studia, szkice), Warszawa 2007.
 4. Kucała M., Polszczyzna dawna i współczesna, Kraków 2000.
 5. Rospond S., Kościół w dziejach języka polskiego, Wrocław 1985.
 6. Rospond S., Dzieje polszczyzny śląskiej, Katowice 1959.
 7. Taszycki W., Najdawniejsze zabytki języka polskiego, Wrocław 1951.
 8. Wydra W., Rzepka W.R. (oprac.), Chrestomatia staropolska: teksty do roku 1543, Wrocław 2004.
 9. Vrtel-Wierczyński S., Wybór tekstów staropolskich: czasy najdawniejsze do r. 1543, PWN, Warszawa 1977.

Uwagi

W przypadku wyboru „lżejszej” formy końcowego zaliczenia przedmiotu kierunkowego, tj. „zwykłego” zaliczenia na ocenę (któremu przypisano mniejszą wartość punktów ECTS) zamiast złożenia pracy pisemnej (wyżej punktowanej), studenci są zobligowani do zaliczenia w tym samym semestrze dodatkowego przedmiotu obieralnego (spośród oferty Instytutu Filologii Polskiej, Wydziału Humanistycznego lub ogólnouczelnianej), by w końcowym rozliczeniu semestru uzyskać co najmniej 30 punktów ECTS (uzyskanie co najmniej 30 pkt. ECTS jest warunkiem zaliczenia semestru).

Fakt wybrania niżej punktowanej formy zaliczenia danego przedmiotu oraz wybór w związku z tym dodatkowego przedmiotu należy zgłosić osobie prowadzącej zajęcia oraz w sekretariacie IFP najpóźniej do końca drugiego tygodnia właściwego semestru.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:39)