SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia wychowawcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia wychowawcza
Kod przedmiotu 05.8-WP-FiPlD-PSW-2-Ć-S14_pNadGen7I2RE
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anna Mróz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przegląd problemów wychowawczo-klinicznych oraz czynników ryzyka w rozwoju psychicznym dzieci i młodzieży w odniesieniu do warunków ich życia.

Wymagania wstępne

znajomość materiału z zakresu podstaw psychologii i psychologii rozwoju człowieka

Zakres tematyczny

 1. Dysfunkcje u dzieci, specyficzne problemy w uczeniu się.
 2. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie.
 3. Dzieci z ADHD - praca na lekcji i w domu.
 4. Dzieci autystyczne.
 5. Nauczanie języków obcych w przedszkolu.
 6. Problemy uczniów bardzo zdolnych.
 7. Urazy emocjonalne u dzieci i ich długotrwałe konsekwencje.
 8. Przemoc wobec dzieci i jej skutki.
 9. Problemy młodzieży szkolnej. Zaburzenia odżywiania wśród młodzieży.
 10. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.

 

 

Metody kształcenia

prezentacja, dyskusja, analiza przypadków

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

pozytywna ocena z referatu i sprawdzianu; ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ocen z referatu i sprawdzianu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. Meyers R., Psychopatologia, Gdańsk 2001.
 2. Namysłowska I. (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Brzezińska A. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk 2005.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji nauczycielskiej.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:39)