SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium
Kod przedmiotu 15.0-WH-DiksP-PRO-Pro-S14_genV7U2H
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Proseminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności badawcze i przygotowanie go do napisania pracy proseminaryjnej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Formułowanie tematu pracy.
 2. Eksploracja pola badań.
 3. Formułowanie problemów badawczych i kwestionariusza pytań.
 4. Stawianie hipotez.
 5. Budowa struktury pracy.
 6. Zapoznanie się z dorobkiem naukowym dotyczącym tematu.
 7. Określenie metod badawczych.
 8. Gromadzenie materiału.
 9. Opracowanie materiału (analiza ilościowa i jakościowa).
 10. Tworzenie narracji.

Metody kształcenia

Dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja postępu w przygotowaniu pracy proseminaryjnej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy. Warunkiem zaliczenia semestru jest pozytywna ocena pracy proseminaryjnej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy proseminaryjnej.

Literatura uzupełniająca

 1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
 2. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1996.
 3. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
 4. Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 2000.

Uwagi

Znormalizowany wydruk komputerowy pacy seminaryjnej: czcionka Times New Roman w rozmiarze 12o, odległość między wierszami półtora, marginesy zgodne ze standardowym ustawieniem edytora tekstu (2,5 cm dookoła strony).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)