SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia literatury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia literatury
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FIL-1-Ć-S14_pNadGenRSFHR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi tezami dotyczącymi filozoficznego aspektu dzieła literackiego, nauczenie umiejętności posługiwania się terminologią filozoficzną do opisu dzieła literackiego oraz odczytywania treści zawartych w dziele literackim na płaszczyźnie dyskursu filozoficznego. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Filozofia literatury jako nauka o ontologii, aksjologii oraz epistemologii dzieła literackiego.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, praca z książką (samodzielna praca z podręcznikiem, praca w zespole), praca z tekstem źródłowym (indywidualna i zespołowa)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywność na zajęciach, zaliczenie cząstkowych prac kontrolnych i testu końcowego, napisanie pracy końcowej

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 115 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 4 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

 1. R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury, Łódź 1947.
 2. Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, red. S. Sawicki, A.Tyszczyk, Lublin 1992.
 3. P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. 1-3, tłum. M. Frankiewicz, J. Jakubowski, U. Zbrzeźniak, Kraków 2008.
 4. M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa 2002.
 5. G. Vattimo, Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii, tłum. K. Kasia, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. J. Maritain, Sztuka i mądrość, tłum. K. i K. Górscy, Warszawa 2001.
 2. M. Pyka, O uczuciach, wartości i sympatii, David Hume, Max Scheler, Kraków 1999.
 3. F. von Kutschera, Wielkie pytania. Rozważania filozoficzno-teologiczne, tłum. J. Merecki, Warszawa 2007.
 4. A. Tyszczak, Estetyczne i metafizyczne aspekty aksjologii literackiej Romana Ingardena, Lublin 1993.
 5. Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, wybr. i tłum. G. Sowinski, Kraków 1993.
 6. K. Jaspers, Wiara filozoficzna wobec Objawienia,  tłum. G. Sowinski, Kraków 1997.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)