SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza cykli literackich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza cykli literackich
Kod przedmiotu 09.2-WH-LPKSGP-ACL-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ
 • dr Aneta Narolska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Zaznajomienie z podstawową terminologią niezbędną do systematyki zespołów różnych, powiązanych ze sobą utworów.
 2. Wykształcenie umiejętności analizy zespołów utworów, dostrzegania i rozpoznawania specyficznych związków je łączących.
 3. Wykształcenie umiejętności rozpatrywania różnorakich odmian cyklu literackiego w kontekście zjawisk kulturowych (rozwój środków masowego przekazu, potrzeby rynku, zapotrzebowanie czytelnicze).

Wymagania wstępne

znajomość podstawowych pojęć z zakresu genologii oraz znajomość historii literatury popularnej

Zakres tematyczny

 1. Terminy i pojęcia: cykl literacki (nowelistyczny, powieściowy), kontynuacja, seria powieści zeszytowej, cykl antologii shared worlds, sequel, prequel, saga, omnibus (omni), tie (tie in), fixup, cliffhanger – omówione na podstawie wybranych odmian cyklu literackiego: cyklu Fundacja Isaaca Asimova, tetralogii Mariny i Siergieja Diaczenko, Tułacze,  „saga wiedźmińska” Andrzeja Sapkowskiego].  
 2. Konstrukcja świata cyklu w perspektywie fizycznej i kulturowej.
 3. Aksjologiczne aspekty fabuły w cyklach.
 4. Motywy wtórne i ich rola w kreowaniu cykli.
 5. Funkcje literackie cykli literackich.
 6. Funkcje rynkowe cykli literackich.
 7. Interakcje pomiędzy cyklami literackimi a grami.
 8. Interakcje pomiędzy cyklami literackimi a filmem i komiksem.
 9. Typologia bohaterów cykli literackich.

Metody kształcenia

dyskusja seminaryjna, śnieżna kula (dyskusja piramidowa), rozmowa nauczająca, projekt, studium przypadku

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach (potwierdzający znajomość lektur teoretycznych) i w dyskusjach (ze szczególnym uwzględnieniem kreatywnego i samodzielnego podejścia do omawianych zagadnień), zaliczenie kolokwium

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. Opowieści Okrągłego Stołu. Merlin Czarodziej. Lancelot z Jeziora. Poszukiwanie Świętego Graala. Śmierć Artura, oprac. J. Boulenger, przeł. K. Dolatowska, T. Komendant, wstępem i przypisami opatrzyła E. D. Żółkiewska, Warszawa 1987.
 2. Diaczenko M. i S. Tułacze, t. 1-4, [Odźwierny, Szrama, Następca, Awanturnik], Stawiguda 2009
 3. Asimov I., Fundacja t. 1-6, [Preludium Fundacji, Fundacja, Fundacja i Imperium, Druga Fundacja, Agent Fundacji, Fundacja i Ziemia].
 4. Sapkowski A., Ostatnie życzenie, Miecz przeznaczenia, Krew elfów, Czas pogardy, Chrzest ognia, Wieża Jaskółki, Pani Jeziora, Warszawa 2001.
 5. Sapkowski A., Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

 1. Oziewicz M., Rozważając fantasy. Diany Waggoner propozycje typologii odmian gatunku, „Literatura Ludowa” 2000, nr 2.
 2. Lemann N., Literatura arturiańska w twórczości Andrzeja Sapkowskiego, czyli wszystkie drogi prowadzą o Kamelotu, „Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi” 2001, nr 6.
 3. Sapkowski A., Świat króla Artura, Warszawa 2001.
 4. Stieblin-Kamienski M., Ze świata sag, Warszawa 1982.
 5. Żabski T., Proza jarmarczna XIX wieku. Próba systematyki gatunkowej, Wrocław 1993.
 6. Jakowska K., O cyklu opowiadań. Z teorii i historii cyklu narracyjnego w Polsce, Białystok 2011.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)