SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria gier - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria gier
Kod przedmiotu 09.2-WH-LPKSGP-tg- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marcin Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest prezentacja problematyki gier w kontekście kulturowym i społecznym. Studenci będą mieli okazję poznać główne nurty w humanistycznej refleksji nad grami oraz podjąć samodzielną, krytyczną analizę gier. Studenci będą zachęcani do dostrzegania różnych aspektów gier — nie tylko rozrywkowego, lecz także ideologicznego, etycznego, politycznego, ekonomicznego i społecznego.  

Wymagania wstępne

W trakcie zajęć i w przygotowaniu do nich przydatna będzie przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego.

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe pojęcia i koncepcje teorii gier. 
 2. Wybrane nurty w badaniach nad grami (narratologia, ludologia, game studies, itp.)
 3. Strategie rozumienia gier — semiotyka, retoryka, hermeneutyka i inne. 
 4. Media i gry — od interaktywnych opowieści do gier komputerowych.
 5. Gracz z perspektywy socjologicznej, psychologicznej i filozoficznej. 
 6. Poza zabawą — gry jako sztuka i krytyka społeczna. 
 7. Etyka gier — gry zaangażowane, problematyka przemocy i zła, gry jako pułapka. 
 8. Gry poza grami — grywalizacja codziennego życia. 

Metody kształcenia

wykład, dyskusja, analiza tekstów źródłowych

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

systematyczny i aktywny udział w zajęciach, zapoznawanie się ze wskazanymi lekturami i grami, pozytywna ocena z pracy pisemnej zaliczeniowej

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 65 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

 1. Lev Manovich, Język nowych mediów, WaiP, Warszawa 2006.
 2. J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Czytelnik, Warszawa 1985.
 3. Mirosław Filiciak (red.), Światy z pikseli. Antologia studiów nad grami komputerowymi, SWPS 2010.
 4. Jesper Juul, Sztuka przegrywania. Esej o bólu, jaki wywołują gry wideo, Ha!art, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca

 1. Jarosław Kopeć i Krzysztof Pacewicz (red.), Gamification. Critical Approaches, Warszawa 2015.
 2. "Homo Ludens. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier".
 3. Alexander R. Galloway, Gaming: Essays on Algorithmic Culture, University of Minnesota Press 2006.
 4. Paul Levinson, Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 5. J. D. Bolter, R. Grusin, Remediation. Understanding new media, MIT Press, 2000. 
 6. M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw, WAIP, Warszawa 2006.
 7. Piotr Sterczewski, Czytanie gry. O proceduralnej retoryce jako metodzie analizy ideologicznej gier komputerowych, Teksty Drugie 2012/6, s. 210-228.

Uwagi

W przypadku wyboru „lżejszej” formy końcowego zaliczenia przedmiotu kierunkowego, tj. pracy pisemnej (której przypisano mniejszą wartość punktów ECTS) zamiast egzaminu (wyżej punktowanego), studenci są zobligowani do zaliczenia w tym samym semestrze dodatkowego przedmiotu obieralnego (spośród oferty Instytutu Filologii Polskiej, Wydziału Humanistycznego lub ogólnouczelnianej), by w końcowym rozliczeniu semestru uzyskać co najmniej 30 punktów ECTS (uzyskanie co najmniej 30 pkt. ECTS jest warunkiem zaliczenia semestru).

Fakt wybrania niżej punktowanej formy zaliczenia danego przedmiotu oraz wybór w związku z tym dodatkowego przedmiotu należy zgłosić osobie prowadzącej zajęcia oraz w sekretariacie IFP najpóźniej do końca drugiego tygodnia właściwego semestru.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)