SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język starożytny: łacina z elementami kultury antycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język starożytny: łacina z elementami kultury antycznej
Kod przedmiotu 09.3-WH-LPKSGP-JŁ-Ć-S15_pNadGenM84EB
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Jolanta Macko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1. Poznanie języka łacińskiego na poziomie podstawowym, umożliwiającym rozumienie i tłumaczenie tekstów adaptowanych. 2. Opanowanie słownictwa, które ułatwia naukę języków obcych 3. Poznanie kultury antycznej stanowiącej trwałą wartość w rozwoju kultury polskiej i europejskiej 4. Cytowanie sentencji, zwrotów, powiedzeń łacińskich spotykanych w literaturze, sztuce, kulturze, a nawet w języku potocznym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Podstawy gramatyki łacińskiej - czasy, deklinacje, zaimki, konstrukcje zdaniowe.
 2. Słownictwo z tłumaczonych tekstów, ukazanie wpływu łaciny na język polski i języki  obce oraz rozumienie słów pochodzenia łacińskiego.
 3. Zwroty, sentencje, powiedzenia łacińskie cytowane w literaturze, nauce, kulturze  oraz wyrażenia funkcjonujące w językach nowożytnych.
 4. Wiadomości z życia starożytnych Greków i Rzymian, z historii, filozofii i literatury  oraz elementy mitologii.
 5. Dobór tekstów zgodny z poziomem grupy i materiałem gramatycznym.

Metody kształcenia

ćwiczenia gramatyczne i tłumaczeniowe z nauczycielem, praca samodzielna studenta oraz zespołowa; przygotowanie słówek i tłumaczenie tekstu; wystąpienia i prezentacje (na temat kultury antycznej)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie bieżącej kontroli ustnej i pisemnej (kilka razy w semestrze).
Obecność i aktywność studenta na zajęciach.
Uzyskanie minimum 60% z testów sprawdzających. 

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. O.Krajczyk, D.Kubica, „Prima via”- podręcznik, gramatyka, słownik, Wrocław 2012.
 2. S.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska, „Porta Latina” - podręcznik do języka łacińskiego, Warszawa 2005.
 3. S.Wilczyński, T.Zarych „Rudimenta Latinitatis”, cz.1, Wrocław 1998.

Literatura uzupełniająca

 1. S.Kalinkowski, „Aurea dicta”- łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia, t.1-2, Warszawa 1993.
 2. Z.Landowski, K.Woś, Słownik cytatów łacińskich, Kraków 2002.
 3. J.Parandowski, Mitologia, wierzenia i podania Greków i Rzymian, Poznań 1987.
 4. Thesaurus albo skarbiec łacińskich sentencji, przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej, red. M. Korolko, Warszawa 2004.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)