SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do studiów wyższych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do studiów wyższych
Kod przedmiotu 15.0-WH-DiksP-WSW-Ć-S14_pNadGenZK33J
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ogólne wprowadzenie do studiów wyższych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Specyfika studiów licencjackich na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier w ramach zintegrowanych studiów polonistycznych (koncepcja i program studiów) oraz organizacja kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim i Wydziale Humanistycznym (zasady wyboru specjalizacji/specjalności i form zaliczania przedmiotów w obrębie danego kierunku; zasady punktacji ECTS; regulamin studiów); organizacja Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wydziału Humanistycznego; zapoznanie z Biblioteką Uniwersytecką; programy krajowej i międzynarodowej wymiany studentów (Erasmus, MOST i MOSTECH); koła naukowe i organizacja życia studenckiego (m.in. samorząd studencki) na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zielona Góra - miasto, instytucje kultury, kalendarz imprez kulturalnych; udział studentów przynajmniej w trzech wydarzeniach kulturalnych (wyjścia grupowe na spektakl teatralny, koncert symfoniczny itd. potwierdzone przedłożeniem biletów wstępu oraz samodzielnie napisanych recenzji właściwych wydarzeń/imprez kulturalnych). Kolejny blok zajęć dotyczy problematyki z zakresu własności intelektualnej i zasad jej poszanowania oraz rzetelności w praktyce badawczej.

Metody kształcenia

wykład informacyjny i konwersatoryjny, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej), dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność i aktywny udział w zajęciach, udział w zaplanowanych wyjściach grupowych na spektakl teatralny, koncert symfoniczny itd.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. Antczak M., Nowacka A., Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa, Warszawa 2009.
 2. Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 2000.
 3. Regulamin ECTS w Uniwersytecie Zielonogórskim.
 4. Regulamin studiów (wprowadzony uchwałą nr 522 Senatu UZ z dn. 25.04.2012 r.).
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta z dnia 14 września 2011 r.
 6. Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej, Warszawa 2012 [online]. Dostępne w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/43d99d24cf04fbcae3f1352bd5e7a6b8.pdf [data dostępu: 19.08.2016].
 7. Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 8. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dz.U. 2018 poz. 1668). Dostępne w Internecie:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/T/D20181668L.pdf.
 9. Wybrane materiały internetowe (wg bieżących potrzeb).

Literatura uzupełniająca

 1. Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, Warszawa 2011.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 10-11-2018 17:23)