SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia umysłu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia umysłu
Kod przedmiotu 08.1-WH-DiksP-BP-TEI-Ć-S14_pNadGen1D26D
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie Studenta do najbardziej kluczowych zagadnień współczesnej filozofii umysłu, zarówno w ich ujęciu teoretycznym, jak i w kontekście praktycznym, tj. w relacji do nauk takich jak kognitywistyka czy psychologia.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Praca z tego przedmiotu będzie dotyczyła następujących zagadnień: świadomość (i samoświadomość), mózg a świadomość i umysł, zagadnienie dualizmu/monizmu na przykładzie pojęcia świadomości w systemach naturalnych i sztucznych; qualia i reprezentacja w kontekście eksperymentu myślowego Chiński Pokoju ” (The Chinese Room Argument) Johna Searle) oraz „Jak to jest być nietoperzem?” Thomasa Nagela; intencjonalność w kontekście Theorii Umysłu; pojęcie intencjonalności a etologia [„strategia interpretatora” (Intentional Stance) Daniela Dennetta]; dwa eksperymenty myślowe Hilarego Putnama: Ziemi Bliźniaczej (kwestia eksternalizmu semantycznego) oraz mózgu w naczyniu (The Brain in a Vat Argument); eksperyment „filozoficzne zombi” Davida Chalmersa; neurofilozofia a świadome sprawstwo w kontekście etyki eksperymentalnej (x-phi Joshua Knobe, m.in. doświadczenia dotyczące determinizmu i indeterminizmu, intencjonalności, etc. wchodzące w dialog z klasycznymi ujęciami tych zagadnień, np. Arystotelesa); filozofia umysłu w relacji do innych działów filozofii, np. etyki, na przykładzie eksperymentu etycznego „Łodzi ratunkowej” (Lifeboat Ethics) Garetta Hardina, zagadnienia „tragedii wspólnych pastwisk” (the tragedy of the commons) oraz altruizmu odwzajemnionego (reciprocal altruism).

Metody kształcenia

wykład informacyjny i konwersatoryjny, eksperymenty myślowe wykorzystane jako podstawa do klasycznej metody problemowej

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę końcową składać się będą dwie oceny. Pierwsza – z pisemnego testu końcowego; druga ocena – za aktywność. Sposób rozliczenia oceny z aktywności: punktowane będą trafne sformułowanie dyskutowanej tezy, znajomość tekstu źródłowego, wykazanie znajomości zagadnienia spoza tekstu, umiejętność budowania argumentów i formułowania wniosków.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

  1. Nagel, Thomas. Jak to jest być nietoperzem? Polski przekład: „What is it like to be a bat?” 1974. The Philosophical Review LXXXIII, 4:435-50.
  2. Putnam, Hilary. 1982. Mózgi w naczyniu. Polski przekład: Reason, Truth, and History. Cambridge University Press. Chapter 1, “Brains in a vat”, pp. 1-21.
  3. Searle, John. 1980. Umysły, mózgi i progamy. Polski przekład: Minds, Brains, and Programs. The Behavioral and Brain Sciences, vol. 3. Copyright 1980 Cambridge University Press.
  4. Dennett, Daniel & Haugeland, John. 1987. Intentionality. In The Oxford Companion to the Mind, Ed: Gregory, R. L. Oxford University Press.
  5. Dennett, Daniel. 1983. Intentional systems in cognitive ethology: The "Panglossian paradigm" defended. The Behavioral and Brain Sciences 6:343-390.
  6. Brooks, Rodney. 1991. Intelligence Without Representation. Artificial Intelligence 47:139-159.
  7. Kirk, Robert. 2012. Zombies. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/archives/spr2012/entries/zombies/>).
  8. Libet, Benjamin. 1999. Do We Have Free Will? Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8–9:47-57.

Literatura uzupełniająca

  1. A Companion to the philosophy of mind. 1996. Ed. Samuell Guttenplan. Blackwell Publishers.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji broker informacji.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)