SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy retoryki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy retoryki
Kod przedmiotu 15.0-WH-LPKSGP-PR-L-S15_pNadGenT7S3O
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student zdobywa wiedzę z zakresu teorii i historii retoryki, ćwiczy umiejętność wygłaszania mów o charakterze perswazyjnym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Antyczne tradycje retoryczne (wybór).
 2. Retoryka w Polsce jako dziedzina praktyczna i nauka (wybór).
 3. Klasyczny podział mowy na części - inwencja, kompozycja, elokucja, pamięć i wygłoszenie.
 4. Struktura (kompozycja) przemówienia: konwencjonalne układy wypowiedzi a ich siła perswazyjna.
 5. Argumentacja w przekonywaniu i sporze (konsensus i agon).
 6. Argumenty rzeczowe i artystyczne (logiczne i emogjonalne).
 7. Środki elokucyjne (figury myśli, figury słów, tropy).
 8. Stosowność tematu, stylu i gatunku.
 9. Period retoryczny, sposoby opanowania tekstu.

Metody kształcenia

Polimetody (m.in. wykład, heureza, referat, analiza tekstu, tworzenie tekstu, praca w grupach, prezentacja multimedialna).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach (zwłaszcza ćwiczeniach praktycznych), sprawdzian z wiedzy, przygotowanie projektu końcowego – przemówienia na zadany temat i o określonym charakterze (mowa okolicznościowa, doradcza, sądowa).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 70 -
Łącznie 110 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

 1. Ćwiczenia z retoryki, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, M. Załęska, Warszawa 2010.
 2. Korolko M., Sztuka retoryki: przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.
 3. Lichański J., Co to jest retoryka?, Kraków 1996.
 4. Perelman Ch., Imperium retoryki: retoryka i argumentacja, Warszawa 2002.
 5. Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Borg J., Perswazja: sztuka wpływania na ludzi, Warszawa 2006.
 2. Korolko M., Przekonuj i daj się przekonać: dialektyka, retoryka, erystyka z ćwiczeniami -  skrypt, Piotrków Trybunalski 2003.
 3. Kumaniecki K.F., Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1989.
 4. Przybylska R., Przyczyna W. (red.), Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków 2001.
 5. Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 1993.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)