SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych
Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-PKP-RTN-L-S14_pNadGenDURJ5
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
 • dr hab. Radosław Sztyber
 • dr Tomasz Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi wymogami, których spełnienie pozwala na właściwe opracowanie tekstów o charakterze naukowym zarówno w aspekcie treściowym, jak i formalnym. Na kolejnych zajęciach słuchacze winni wykształcić umiejętności, dające szanse na poprawne skomponowanie wypowiedzi naukowej (struktura i jej składowe), wyposażonej w: 1) stosowne ekspozycje (np. tezy, konkluzje, wiedza o tzw. stanie badań), 2) egzemplifikacje (np. a. przedstawianie niezbędnych ekscerptów, ilustrujących badany fenomen, b. przywoływanie spostrzeżeń „autorytetów”, które dodatkowo mogą przekonać o słuszności pełnego dowodu lub jego części), 3) dokumentację źródłową (sposoby organizacji przypisów, bibliografii). Podczas laboratoriów studenci – jak się planuje – będą mieli okazję, by zyskać i następnie doskonalić kompetencje w zakresie technicznego opracowania tekstu przy użyciu narzędzi komputerowych, czemu posłużą konkretne zadania.

Wymagania wstępne

podstawowa umiejętność obsługi edytora tekstu

Zakres tematyczny

W czasie cyklu zajęć omówione zostaną zagadnienia związane ze strukturą kompozycyjną typowych studiów (rozpraw, monografii, a także studiów różnoimiennych, np. reedycji poprzedzonych rozważaniami historycznoliterackim, jak w wypadku serii BN): a) partie wstępne (tezy, hipotezy, założenia metodologiczne, zarysowanie obszaru namysłu, stan badań, niezbędne definicje itp.), b) rozwinięcie (dowodzenie, egzemplifikacja, elementy polemiki), c) zakończenie (wnioski, ewentualne postulaty). Ponadto zajmą inne aspekty, jak np. relacja (adekwatność) tytułu względem tematyki zawartej w treści studium, ukształtowanie językowe wypowiedzi uprzywilejowującej analizowany fenomen, nie zaś opinie piszącego. Podczas kolejnych spotkań studentom przybliżone zostaną również inne aspekty wypowiedzi naukowej, decydujące o jej kompletności (streszczenie, słowa kluczowe, indeksy, zestawienia itd). Zainteresują także fragmenty prac o proweniencji innej niż autorska inwencja – cytaty, parafrazy oraz formy dokumentacji źródłowej zaczerpniętych informacji (przypisy i ich rozmaitość). Sporo czasu planuje się poświęcić technicznej stronie opracowania tekstu naukowego (na przykładzie wybranych wytycznych formułowanych przez redakcje istniejących w rzeczywistości czasopism bądź wydawnictw akademickich).

Metody kształcenia

wykład, wykład konwersacyjny, analiza tekstów źródłowych i przykładowych prac naukowych, dyskusja, realizacja zadań z wykorzystaniem edytora tekstu

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział; przedstawienie pracy pisemnej

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

 1. Bogusławski L., Korekta drukarska i wydawnicza, Warszawa 1964
 2. Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2002
 3. Gajda S., Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?, Opole 1990
 4. Malinowska T., Syta L., Redagowanie techniczne książki, Warszawa 1977
 5. Marszałek L., Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa 1986
 6. Osuchowska B., Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i technika, Warszawa 1988
 7. Starzec A., Współczesna polszczyzna popularnonaukowa, Opole 1999
 8. Trzaska F., Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa 1987
 9. Trzaska F., Poradnik redaktora, Warszawa 1976
 10. Trzynadlowski J., Autor – dzieło – wydawca, Wrocław 1979
 11. Trzynadlowski J., Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, Warszawa 1978

Literatura uzupełniająca

wybrane prace przykładowe

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)