SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pozyskiwanie i opracowanie informacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pozyskiwanie i opracowanie informacji
Kod przedmiotu 15.9-WH-FiPlP-PI-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tomasz Ratajczak
  • dr Kaja Rostkowska-Biszczanik
  • dr Krystian Saja
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student zdobywa wiedzę w zakresie najnowszych możliwości pozyskiwania i przetwarzania informacji w sieci Internet. Poznaje podstawowe formy reklam internetowych (baner, button, billboard, skyscraper, pop-up, pop-unde etc.) oraz inne formy reklamy w sieci (kryptoreklama, linki sponsorowane, pozycjonowanie, marketing wirusowy, mailing). Dokonuje analizy morfologicznej popularnych polskich portali internetowych (portale horyzontalne i wertykalne). Zdobywa wiedzę w zakresie sposobów poszukiwania informacji w sieci. Poznaje zasady funkcjonowania oraz potrafi dokonać krytycznej oceny wartości informacyjnej serwisów społecznościowych (Facebook, Twitter, Myspace), serwisów przeznaczone do dzielenia się treściami (YouTube, Wikipedia), a także do recenzowania (Lubimy Czytać, Fimweb). Student zdobywa wiedzę w zakresie umiejscowienia mediów w przestrzeni interaktywnej (internetowe stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe, czasopisma). Poznaje zasady netykiety oraz rozumie związek dziennikarstwa internetowego z odpowiedzialnością za słowo (dezinformacja, transgraniczność, anonimowość). Zdobywa świadomość uwarunkowań prawnych związanych z przetwarzaniem informacji w sieci Internet.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Możliwości pozyskiwania i przetwarzania informacji w sieci Internet.

Reklamy, kryptoreklamy i marketing wirusowy w Internecie (baner, button, billboard, skyscraper, pop-up, pop-unde, kryptoreklama, linki sponsorowane, pozycjonowanie, marketing wirusowy, mailing).

Polskie portale internetowe. Analiza, interpretacja, użytkowanie.

Sposoby pozyskiwania informacji w sieci Internet.

Zasady funkcjonowania oraz wartościowanie informacyjne serwisów społecznościowych.

Zasady funkcjonowania oraz wartościowanie serwisów treści ogólnodostępnej.

Zasady funkcjonowania oraz wartościowanie serwisów recenzyjnych.

Umiejscowienie mediów w przestrzeni interaktywnej (internetowe stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe, czasopisma).

Zasady netykiety oraz odpowiedzialność za słowo publikowane w sieci Internet.

Uwarunkowania prawne związane z przetwarzaniem informacji w sieci Internet.

Metody kształcenia

metoda wykładowa (w tym wykład konwersatoryjny), metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej); heureza (pokonywanie barier i różnego rodzaju ograniczeń w toku debat i wspólnego namysłu)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie testu końcowego lub egzaminu; laboratorium – aktywny udział w zajęciach, ocena przygotowanej prezentacji w Power Poincie, ocena przygotowanej pracy pisemnej (zestawienia bibliograficznego na wybrany temat) lub kolokwium. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 70 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

1.       L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.

2.       S. Allan, Kultura newsów, Kraków 2006.

3.       S. Alllan, Newsy w sieci, Kraków 2008.

4.       Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów: historia, teoria, praktyka, Kraków 2009.

5.       Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa 2010.

6.       M. Kaczmarczyk,  Dziennikarstwo obywatelskie – miejsce i rola w systemie komunikowania społecznego [w:] M. Gierula (red.). Współczesny dziennikarz i nadawca, Sosnowiec 2006.

Literatura uzupełniająca

1.       D. Gillmor, We the media, Sebastopol 2004.

2.       Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24.

3.       Zasoby sieci Internet, prasa specjalistyczna.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji broker informacji.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)