SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie projektem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektem
Kod przedmiotu 08.0-WH-P-ZP-S0
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Grabias-Banaszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem zarządzania projektami: planowaniem, realizacją i ewaluacją przedsięwzięć z zakresu kultury w formie projektu. Ma również za zadanie wykształcenie umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w zespołach projektowych. Zdobyta wiedza ułatwi realizację projektów indywidualnych i grupowych.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Zajęcia skoncentrowane będą wokół takich zagadnień jak podstawowe metodyki zarządzania projektami, zarządzanie komunikacją i zespołem w projekcie. Omówione zostaną również różne techniki i metody zarządzania projektami. Zagadnienia szczegółowe:

1. Podstawowe definicje związane z projektem.

2. Cykl życia projektu oraz produktu.

3. Metodyka zarządzania projektami.

4. Sposoby pozyskiwania środków finansowych na projekty kulturalne.

5. Harmonogramowanie i planowanie projektu.

6. Budżet  projektu.

7. Realizacja projektu.

Metody kształcenia

Wiodącą będzie metoda portfolio. Dodatkowo wykorzystane zostaną metody aktywizujące (gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja, metoda sytuacyjna) oraz praktyczne i eksponujące (film, pokaz, metoda projektów)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach. Przygotowanie portfolio.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 10 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Heerkens G., Jak zarządzać projektami, Warszawa 2002.

Koźmiński A., Tajemnice przywództwa. „Management and Business Administration. Central Europe” Vol. 21, No. 1(120)

Lewis J., Podstawy zarządzania projektami. Zdobywanie kwalifikacji pozwalających wyprzedzić konkurencję, Gliwice  2005.

Pietras P., Zarządzanie projektami: wybrane metody i techniki, Łódź  2003.

Trocki M., Metodyki zarządzania projektami, Warszawa  2011.

 

Literatura uzupełniająca

Kerzner H. Zarządzanie projektami: studium przypadków, Gliwice  2005.

Lock D., Podstawy zarządzania projektami, Warszawa  2009.

Pawlak M., Zarządzanie projektami, Warszawa 2006.

Szwabe M., Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych: planowanie i realizacja, Kraków 2007.

Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, Warszawa  2013.

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 07-05-2018 10:17)