SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Hydrology and Water Managment - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Hydrology and Water Managment
Kod przedmiotu 13.9-WB-P-Hydr-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Olaf Ciebiera
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład/Zdalne 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Water circulation and hydrology in catchment area. The Water Framework Directive.

Wymagania wstępne

Geography, biology, physics.

Zakres tematyczny

The object, opinions, range and division of hydrology.Conceptions:hydrsphere and her properties,groundwaters, surfical waters, hydrological cycle of cactchment (precipitation-evaporation-retention-runoff). The catchment as a hydrological system. The water balance of catchment and water body. Thermal and dynamic processes in the land-locked waters,water movement, processes forming river bed. Basics of thewater economy,legal elements,water management. The Water Framework Directive.

Metody kształcenia

Lecture, discussion, excercises.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

A lecture - pass the exam with a positive mark. The exercises- positive mark of every exercise and positive test result.

Literatura podstawowa

  • E.Bajkiewicz-Grabowska, Z.Mikulski; Hydrologia ogólna, Wyd.Nauk. PWN,Warszawa 2006
  • Ojha C. et al. 2008. Engineering hydrology
  • Davie 2002. Fundamentals of hydrology. Routledge. London

Literatura uzupełniająca

  • W.Chełmicki, Woda-Zasoby,degradacja,ochrona, Wyd. Nauk.PWN,Warszawa 2001
  • M.Ozga-Zielińska, J.Brzeziński, Hydrologia stosowana, Wyd. Nauk.PWN,Warszawa 1994
  • U.Soczyńska ( red.) Hydrologia dynamiczna, Wyd. Nauk.PWN,Warszawa 1997
  • A.Choiński, Zarys limnologii fizycznej, Wyd. Nauk. PWN, Poznań 1995

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 10-05-2018 08:37)