SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Procedura Niebieskiej Karty - przemoc domowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Procedura Niebieskiej Karty - przemoc domowa
Kod przedmiotu 16.9-WP-KzEW-PNK
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Słuchacz pozna cykl i mechanizmy przemocy, jej rodzaje i formy, zrozumie sytuację osoby doznającej przemocy w rodzinie. Nauczy się rozpoznawać symptomy przemocy w rodzinie. Pozna służby i instytucje, których zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy, pozna kompetencje tych służb.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Podstawowa terminologia, rodzaje i formy przemocy, mechanizmy przemocy

Sytuacja psychologiczna, funkcjonowanie społeczne ofiar przemocy domowej

Pierwszy kontakt z ofiarą przemocy domowej, zasady interwencji kryzysowej

Zadania służb (instytucji, organizacji) wobec zjawiska przemocy domowej

Przeciwdziałanie przemocy, procedura „Niebieskiej Karty”

Zagadnienia diagnostyczne w leczeniu ofiar przemocy.

Dzieci jako świadkowie-ofiary przemocy w rodzinie

Dzieci wykorzystywane seksualnie. Interwencja, diagnoza, terapia, pomoc prawna

Psychoterapia ofiar przemocy domowej

Problematyka leczenia sprawców przemocy domowej, programy edukacyjno-korekcyjne

Przemoc wobec osób starszych.

Zagadnienia prawne z obszaru przemocy domowej

Metody kształcenia

Ćwiczenia, studium przypadków, dyskusja, interpretacja tekstów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium

Literatura podstawowa

Ackerman R., J.,Pickering S., E., Zanim będzie za późno. Przemoc i kontrola w rodzinie, Warszawa 2004

Badura-Madej W., Dobrzyńska –Masterhazy, Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000

Herman J., L., Przemoc, uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 2007

Laskowska M., Paszkiewicz W., Wiechcińska A., Wyprawa PoMoc. Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie, Warszawa 2007

Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D., Przemoc w rodzinie, Warszawa 2007

Polanowski J., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka, Warszawa 2008

Sasal H. D., Niebieskie karty. Procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Przygotowała: mgr Monika Kaczmarczyk


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)