SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Edukacja historyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Edukacja historyczna
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-EH- 17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności planowania działań wspierających pracę szkoły i nauczycieli w tym działań dydaktycznych w oparciu o nowoczesne rozwiązania metodyczne, doskonalenie umiejętności przygotowania scenariusza lekcji muzealnej i projektowania zajęć zgodnych z Podstawą Programową Historii dla wszystkich typów szkół oraz uwzględnieniem tematów dotyczących historii lokalnej i regionalnej;

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Edukacja historyczna - podstawowe pojęcia; 2) Podstawa programowa z historii. Program nauczania. Projektowanie zajęć regionalnych zgodnie z PP; 3) Metody nauczania i ich podział; 4) Wykorzystanie dzieł sztuki, tekstów źródłowych, map w edukacji historycznej; Projektowanie kart pracy ucznia; 5) Uczenie historii przez zabawę; 6) Metoda projektów w edukacji historycznej; 7) Regionalizm w nauczaniu historii; 8) Wycieczka – jej funkcje i przygotowanie; 9) Wycieczka - Zielona Góra - zabytki, świadkowie wydarzeń; 10) Lekcja muzealna i archiwalna; 11) Kompetencje w edukacji.

Metody kształcenia

Rozmowa nauczająca, dyskusja, praca w grupach, prezentacja multimedialna, metoda projektów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: przygotowanie scenariusza lekcji muzealnej w odniesieniu do konkretnej placówki muzealnej i jej ekspozycji z uwzględnieniem typu szkoły i uzyskanie pozytywnej oceny scenariusza (2 pkt.); przedstawienie projektu zajęć zgodnie z Podstawą Programową Historii dla wszystkich typów szkół oraz uwzględnieniem tematów dotyczących historii lokalnej i uzyskanie pozytywnej oceny projektu (2 pkt.) oraz uzyskanie uzyskanie minimum 4 pkt. za aktywność na zajęciach, która polega na udziale w dyskusji i zajęciach terenowych. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów.  W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach sprawdzianu.

Ocena końcowa: 6 pkt. – dostateczny; 7 pkt.  – dostateczny plus; 8 pkt. – dobry; 9 pkt. – dobry plus; 10 pkt. – bardzo dobry

Literatura podstawowa

 • Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.
 • Niemierko B, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.
   

Literatura uzupełniająca

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17). https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4c.pd
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej; (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356). http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/35
 • Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.
 • Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela, red. K. Czerwiński, W. J. Maliszewski, Toruń 2009.Jakość edukacji: różnorodne perspektywy, red. G. Mazurkiewicz, Warszawa 2012, http://www.npseo.pl/data/documents/3/263/263.pdf
 • Lenard S., Aktywne metody nauczania historii w gimnazjum, „Wiadomości Historyczne” 2000, nr 4.
 • Materiały pomocnicze do nauczania historii regionalnej na Środkowym Nadodrzu, wybór źródeł i materiałów, oprac. Zbigniew Kościk, Andrzej Wojnakowski, Zielona Góra 1996.
 • Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, red. J. Rulka, B. Tarnowska, Bydgoszcz 2002.
 • Osiński Z., Edukacja historyczna a kształtowa nie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy, „Wiadomości Historyczne” 2009, nr 3.
 • Romanowicz J., Metoda dyskusji w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne” 2004, nr 3, s. 169-175.
 • Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 2004
 • Sztajnberg A., Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław 2001.
 • Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej! Szkoła pełna ludzi, Poznań 2001.
 • Unger P., Muzea w nauczaniu historii, Warszawa 1984.
 • Widawska K., Mój model wprowadzania uczniów w czas i przestrzeń historyczną, „Wiadomości Historyczne” 1999, nr 5, s. 303-307.
 • Wawrzak-Chodaczek M., Kształcenie kultury audiowizualnej młodzieży, Wrocław 2000 .
 • Zielecki A., Mapa w nauczaniu historii, Warszawa 1984.
 • Źródła i materiały do dziejów Środkowego Nadodrza, pod red. k. Bartkiewicza, Zielona Góra 1996.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-05-2018 23:42)