SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Funkcjonowanie administracji samorządowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Funkcjonowanie administracji samorządowej
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-FAS- 17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem i istotą administracji samorządowej w Polsce.  Rozważania obejmą zadania administracji samorządowej na poziomie gminy, powiatu i województwa oraz jej miejsce w strukturze administracji publicznej. Przybliżona będzie struktura organizacyjna, organy jednostek samorządu oraz zasady ich funkcjonowania. U studentów zostanie wypracowana umiejetnośc identyfikowania i analizy czynników rozwoju, związanych z działalnością administracji samorządowej.
 

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1. Rys historyczny administracji samorządowej, 2. Pojęcie, istota i miejsce samorządu terytorialnego w systemie ustrojowym państwa, 3. Zasady funkcjonowania i ogólna charakterystyka zadań jednostek samorządu terytorialnego, 4. Gmina jako podstawowa jednostka administracji samorządowej, 5. Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania powiatu, 6. Województwo, jako jednostka samorządu terytorialnego, 7. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, 8. Kontrola i nadzór nad jednostkami administracji samorządowej.

Metody kształcenia

dyskusja, rozmowa nauczająca, praca z tekstem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium zaliczeniowe

Literatura podstawowa

1. Dolnicki B., Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2009.

2. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2010.

3. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

1. Nowacka E., Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji, Warszawa 2010.

2. Sakowicz M., Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Warszawa 2007.

3. Stahl M., Encyklopedia samorządu terytorialnego, Warszawa 2011.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-05-2018 23:42)