SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Makroekonomia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Makroekonomia
Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-M
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anna Niewiadomska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie alokacji zasobów i dóbr w procesie globalizacji gospodarki rynkowej i wyjaśnienie zasad jej funkcjonowania z zastosowaniem standardowych narzędzi analizy ekonomicznej, umożliwiających podejmowanie decyzji. Ponadto celem przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych zależności zachodzących w rozwiniętej gospodarce rynkowej i kształtowanie wśród studentów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyczny sposób.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład:

Definicja i określenie przedmiotu makroekonomii. Ekonomia głównego nurtu i ekonomia złożoności (nowe nurty). Narzędzia i metody analizy ekonomicznej. Determinanty tworzenia dochodu narodowego w krótkim okresie. Bariery utrzymania równowagi i nierównowaga. Wzrost i rozwój gospodarczy. Cykl koniunkturalny, przyczyny i polityka antycykliczna państwa. Bezrobocie, inflacja, budżet i polityka fiskalna. Handel międzynarodowy, bilans płatniczy.

Ćwiczenia:

Rachunek produktu i dochodu narodowego oraz jego podział. Modele wzrostu gospodarczego. Pieniądz, jego istota, ewolucja i funkcje. Popyt i podaż pieniądza. Polityka państwa na rynku pracy. Inflacja i polityka antyinflacyjna. Krzywa Phillipsa i krzywa Laffera.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z elementami wykładu konwersatoryjnego.

W ramach ćwiczeń klasyczna analiza problemowa zagadnień objętych programem zajęć z wykorzystaniem podstawowych kategorii ekonomicznych. Dyskusja dydaktyczna odwołująca się do wiedzy teoretycznej oraz obserwacji studentów, ucząca wyrażania swojego zdania oraz argumentacji w kwestiach ekonomicznych.Rozwiązywanie praktycznych zadań z makroekonomii.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z wykładów (50%) i ćwiczeń (50%).

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego w postaci testu wielokrotnego wyboru i uzupełnień składającego się z 15-20 pytań. Wymagane minimum do zaliczenia egzaminu to uzyskanie 55 proc. pozytywnych odpowiedzi.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium składającego się z 4-5 pytań otwartych, w tym zadania, obejmujących zagadnienia omawiane na ćwiczeniach. Student uzyskuje ocenę pozytywną, gdy zdobędzie co najmniej 55 proc. punktów przewidzianych do zaliczeń.

Ponadto przy ocenie końcowej uwzględniona jest aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. Skawińska E., Sobiech-Grabka K.G., Nawrot K.A., Makroekonomia PWE 2010 (wyd. II)
 2. Mankiv N.G., Taylor M.P. Makroekonomia, PWE 2009
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007
 4. Hall R., Taylor J., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2007
 5. Podstawy ekonomii, red. nauk. R. Milewski, E. Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca

 1. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE  Warszawa 2011
 2. Podstawy makroekonomii; problemy – zadania – rozwiązania, Re. A. Baszyński, W. Jarmołowicz, Wyd. Uniw. Ekonomiczny w Poznaniu  2009
 3. Burda M., Wyplosz Ch., Makroekonomia: podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000
 4. Makro i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. nauk. S. Marciniak, PWN ,Warszawa 2006
 5. Makroświat – podręcznik z zadaniami do makroekonomii, red. M. Gajowiak, Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań 2013

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Niewiadomska (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 16:13)