SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metaetyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metaetyka
Kod przedmiotu 08.1-WH-F-ME-2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Etyka w życiu publicznym
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie wskazanie na zagadnienie integralności etyki jako zespołu nauk o moralności, na wymogi formalno-logiczne wobec etyki: język i aparatura pojęciowa etyki oraz na wskazanie na różne sposoby uzasadniania stanowisk etycznych. Zajęcia z metaetyki mają służyć pogłębianiu wiedzy dotyczącej złożoności przedmiotu etyki a także służyć jako metodologiczne narzędzie w analizowaniu i wyjaśnianiu sporów etycznych.

.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw historii etyki i podstawowych pojęć i zagadnień etycznych.

Zakres tematyczny

1.Zagadnienia przedmiotu metaetyki. 2. Pojęcie moralności - wokół prób zdefiniowania 3. Charakterystyka ocen i norm etycznych. 4. Dobro moralne i etyka dążeń: etyka starożytna 5. Obowiązek moralny i etyka powinności. Prawa. Uprawnienia. 6.Prawda. Prawdomówność i słuszność. Odmiany nieprawdy. 7. Godność i prawa człowieka.

8. Odpowiedzialność i etyka odpowiedzialności. 9.Sumienie. Intencje. Motywy. Skutki. 10. Sprawiedliwość i równość. 11.Tolerancja. Nietolerancja. Tolerowanie. 12.Spory o naturę człowieka. Hedonizm. Egoizm. Altruizm. Instynkty społeczne.13. Problem natury wartości: Obiektywizm. Subiektywizm. Status wartości, poznawalność wartości, klasyfikacje wartości.

Metody kształcenia

Analiza tekstów źródłowych, dyskusja, prezentacja multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowa obecność na zajęciach, udział w dyskusjach; czynna analiza tekstu źródłowego, prezentacja wybranego stanowiska metaetycznego, praca pisemna;

Literatura podstawowa

1. Metaetyka, red. I. Lazari-Pawłowska, Warszawa 1975.

2. S. Dziamski, Wykłady z nauki o moralności, Poznań 2000.

3. R.B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa 1996.

4. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca

1. Etyka. Zarys, red. J. Pawlica, Kraków 1992.

2. M. Ossowska,Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 2000.

3. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa 1996.

4. L. Stevenson, D.L. Haberman, Dziesięć koncepcji natury ludzkiej, Wrocław 2001

5. R.M. Hare, Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody i istota, Warszawa 2001.

6. I. Lazari-Pawłowska, Etyka. Pisma wybrane, red. P.J. Smoczyński, Wrocław 1982.

7. J. Górnicka-Kalinowska, Idea sumienia w filozofii moralnej, Warszawa 1993

8. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001.

9.Wł. Tatarkiewicz, Pisma z etyki z teorii szczęścia, red. P.J. Smoczyński, Wrocław–Warszawa 1992;

10. M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Wrocław 1994.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)