SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka społeczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka społeczna
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-ES-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Stefan Konstańczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Studenci w ramach zajęć poprzez studiowanie tekstów źródłowych mają zaznajomić się z teoretycznymi podstawami etyki społecznej oraz nauczyć się praktycznego zastosowania jej zaleceń w praktyce politycznej i gospodarczej. Celem zajęć jest także nabywanie kompetencji w diagnozowaniu problemów i patologii społecznych. Studenci nabywają także kompetencji w zakresie posługiwania się współczesną terminologią etyczną i rozstrzygania najczęściej spotykanych dylematów moralnych powstających w życiu społecznym.

Wymagania wstępne

Studenci powinni mieć opanowane podstawy wiedzy z zakresu historii filozofii i etyki oraz podstaw socjologii a także swobodnie operować podstawową terminologią filozoficzną

Zakres tematyczny

1. Czynnik przyrodniczy i społeczny w rozwoju moralności. 2. Socjologia moralności. 3. Etos w funkcjonowaniu grupy społecznej. 4. Postawy moralne. Moralność autonomiczna a heteronomiczna. 5. Stadia rozwoju moralnego człowieka. 6. Etyka indywidualistyczna a etyka społeczna. 7. Problem sumienia i sankcje społeczne. 8. Prawda i kłamstwo w życiu społecznym. 9. Dylematy moralne współczesnego świata. 10. Stosunek polityki do moralności. Nieposłuszeństwo obywatelskie. 11. Prawa człowieka w perspektywie moralnej. 12. Sprawiedliwość globalna. Problem nędzy i nierówności społecznych w świecie. 13. Dylemat współczesnego społeczeństwa – pomiędzy opiekuńczością państwa a wolną grą sił rynkowych. 14. Wojna i terroryzm jako problem moralny. 15. Spory w etyce społecznej: liberalizm, marksizm, ekologizm, feminizm, komunitaryzm, konsekwencjalizm. Epoka ponowoczesna – świat bez etyki.

Metody kształcenia

praca z dokumentami źródłowymi, symulacja, metoda sytuacyjna, metoda przypadków, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej

Literatura podstawowa

1.      Arystoteles, Polityka, PWN, Warszawa 1996.

2.      J. Hołówka, Etyka w działaniu, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.

3.      W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Znak, Kraków 1998.

4.     J. Majka, Etyka społecznas i polityczna, ODiSS, Warszawa 1993.

5.    Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, KiW, Warszawa 1998.

6.     J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, przekł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 1994

7.     T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej. T. 2, Etyka społeczna, WAM, Kraków 2005.

8.     J. Teichman, Etyka społeczna, przeł. Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.

9.      R. Wright, Moralne zwierzę. Dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni: psychologia ewolucyjna a życie codzienne, przekład H. Jankowska, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

  1. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, PWN, Warszawa 2007.
  2. Bezpieczeństwo socjalne, pod red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003
  3. V. Bourke, Historia etyki, Wydawnictwo „Krupski i S-ka.” Toruń 1994.
  4. Filozofia moralności II. Wina kara wybaczanie, wybór: J. Hołówka, Aletheia, Warszawa 2007.
  5. P. de Laubier, Myśl społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II, przeł. Bogumił Luft, Michalineum, Warszawa - Kraków. 1988.
  6. M. Ossowska, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa 1986.
  7. Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, pod red. R.E. Goodina & Ph. Pettita, KiW, Warszawa 1998.
  8. W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2002.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)