SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB4: Logika pragmatyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB4: Logika pragmatyczna
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-FLP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Tomasz Skura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie postaw logiki pragmatycznej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Język, wnioskowania, logiki nieklasyczne (logika intuicjonistyczna, logika modalna, logika relewantna), możliwe światy, presupozycje, implikatura.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, lektura, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach, referat.

Literatura podstawowa

1. K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna.

2. M. Tokarz, Elementy pragmatyki logicznej.

Literatura uzupełniająca

1. W. Marciszewski, Logika formalna.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)