SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB4: Filozofia edukacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB4: Filozofia edukacji
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-FFE-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką z zakresu filozofii edukacjioraz z poglądami wybranych myślicieli.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Filozofia edukacji jako dyscyplina filozoficzna

Filozofia edukacji a nauki pedagogiczne

Filozoficzne podstawy edukacji

Edukacja a ideologia

Klasyczne koncepcje edukacji

Racjonalizm i jego konsekwencje w edukacji

Empiryzm i jego konsekwencje w edukacji

Aksjocentryzm

Paidocentryzm

Współczesne nurty filozofii edukacji

 

 

Metody kształcenia

wykład z elementami pogadanki; praca z tekstem źródłowym; dyskusja;

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność w czasie zajęć: uczestniczenie w dyskusji, przygotowanie tekstów; praca pisemna - esej na zadany temat/recenzja wybranej pozycji.

Literatura podstawowa

Barrow R., Woods R., An Introduction to Philosophy of Education, Routledge, London and New York 2006

Dehnel P., Gutowski P. (red.), Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, Wyd. Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2005.

Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk 2003

Jaeger W., Paideia, Aletheia, Warszawa 2001

Kunowski S., Problematyka współczesnych systemów wychowania, Impuls, Kraków 2000

Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 2004

Śliwerski W. Pedagogika dziecka. Studium paidocentryzmu, GWP, Gdańsk 2007

 

 

Literatura uzupełniająca

Ericson D. P., Philosophical Issues in Education, w: Encyclopedia of Education Research, red. M. C. Alkin, vol. 3, Maxwell Macmillan International, New York 1992.

Gnitecki J., Filozofować w kontekście edukacji. Refleksje wprowadzające, w: Filozofować w kontekście edukacji, cz. I,   red. K. Denek, J. Gnitecki, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Oddział w Poznaniu, Poznań 1991.

Godoń R., Co nazywamy filozofią edukacji?, „Kwartalnik Pedagogiczny" 2004 nr. 1-2.

Walczak P., Paideia - jako miejsce spotkania filozofii i pedagogiki, w: Filozofia w Szkole: filozofia i nauki szczegółowe, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Wyd. Phaenomena, Warszawa - Kielce 2001.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)