SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do studiów wyższych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do studiów wyższych
Kod przedmiotu 08.0-WH-HP-WDS- 14
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Hanna Kurowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie ze strukturą Uniwersytetu Zielonogórskiego, regulaminem studiów i innymi regulaminami dotyczącymi studentów; systemem studiowania, zasadami ECTS; przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej; systemem archiwalnym, bibliotecznym i muzealnym w Polsce, ze zbiorami muzeów, bibliotek i archiwów w regionie oraz zasadami udostępniania ich zbiorów; zasadami korzystania z zasobów cyfrowych oraz zapoznanie z głównymi portalami udostępniającymi cyfrowo polskie i światowe dziedzictwo kulturowe, w tym z Zielonogórską Biblioteką Cyfrową; przygotowanie studentów w zakresie cech formalnych do przygotowywania prac pisemnych zgodnie z Instrukcją Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Program studiów europeistycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim i zasady ECTS. 2) Organizacja uniwersytetu i jednostek działających na rzecz studentów. 3) Regulamin studiów i inne przepisy uniwersyteckie dotyczące studentów. 4) Ochrona własności intelektualnej. 5) Biblioteka Uniwersytecka. 6) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze. 6) Muzea w Zielonej Górze. 7) Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 8) System biblioteczny w Polsce. 9) System muzealny i archiwalny w Polsce. 10) Biblioteki cyfrowe i internetowe bazy danych. 11) Zasady przygotowywania prac pisemnych. Sporządzanie bibliografii i przypisów. 12) Instrukcja wydawnicza.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wycieczki, ćwiczenia wytwórcze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach plenerowych, przedstawienie zestawienia bibliograficznego oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej (sprawdzanej głównie pod względem formalnym i warsztatowym).

Literatura podstawowa

  1. Miśkiewicz B. Wstęp do badań historycznych, Poznań 1998.
  2. Swieżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

Literatura uzupełniająca

  1. Ustawa z dnia 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, Dz.U.1994, nr 24, poz. 83.
  2. Regulamin studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  3. Instrukcja Wydawnicza Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 10:52)