SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kodeks postępowania administracyjnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kodeks postępowania administracyjnego
Kod przedmiotu 10.6-WH-ZDP-KPA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Dariusz Dolański
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie ogólnymi zasadami stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Administracja publiczna, istota kodeksu postępowania administracyjnego, zakres obowiązywania. 2) Organy i ich właściwości, spory kompetencyjne,  definicja strony, strony w postępowaniu administracyjnym. 3) Zasady postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne jako uporządkowany ciąg czynności procesowych, metryki, protokoły, adnotacje, definicja dowodu. 4) Sposoby i terminy załatwiania spraw w administracji publicznej, doręczenia, wezwania, terminy. 5) Formy dokumentowania rezultatów postępowania, decyzje, postanowienia, odwołania, zażalenia, udostępniane akt, wydawanie zaświadczeń. 6) Kontrola w postępowaniu administracyjnym, skargi, wnioski, funkcja kontrolna prasy i organizacji społecznych, udział prokuratora.

Metody kształcenia

referat, ćwiczenia warsztatowe, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia obecność na uzyskanie min. 60% punktów. w tym z kolokwium zaliczeniowego (skala od 0 do 70 pkt.). Do sumy uzyskanych punktów zalicza się punkty uzyskane z aktywności na zajęciach (skala od 0 do 15 pkt.) oraz obecności na zajęciach (skala od 0 do 15 pkt.). Skala punktów ogółem:

51-60 pkt. – dostateczny

61-70 pkt. – dostateczny plus

71-80 pkt. – dobry

81-90 pkt. – dobry plus

91-100 pkt. – bardzo dobry

Literatura podstawowa

  1. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

  1. Adamiak B., J. Borkowski J., Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne, Warszawa 2012, wyd. 10.
  2. Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. Teksty jednolite wraz z wprowadzeniem J. Borkowskiego oraz z indeksem rzeczowym, red. A. Flisek, Warszawa 2011.
  3. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, red. L. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki, Gdańsk 2012.
  4. Krzyżanowski L., Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 10:52)