SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dokumentacja w małej firmie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dokumentacja w małej firmie
Kod przedmiotu 15.5-WH-P-DMF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Dariusz Dolański
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie z dokumentacją niezbędną do prowadzenia małej firmy od etapu biznesplanu i jej założenia, po stałe funkcjonowanie w kontekście krajowych wymogów prawnych (prawo podatkowe, ubezpieczania społeczne) i współpracy międzynarodowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Zakładanie firmy. 2) Wzory dokumentów: a) dokumenty skarbowe, b) ubezpieczenia społeczne, c) dokumenty pracownicze, d) środki trwałe, e) dokumenty księgowe, f) pełnomocnictwa. 3) Druki. Krok po kroku. 4) Korzyści i koszty prowadzenia działalności gospodarczej. 5) Terminarz przedsiębiorcy.

Metody kształcenia

Rozmowa nauczająca

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik ze sprawdzianu obejmującego problematykę zajęć, zwłaszcza w zakresie formalnych wymogów prowadzenia dokumentacji w małej firmie i umiejętności wypełniania druków i formularzy.

Literatura podstawowa

  1. Bartosiewicz P., Hnidan P., Mała przedsiębiorczość - jak założyć firmę?, Kielce 2004.
  2. Ragoda B.,  Michalik Z., Morawczyński R., Prowadzenie małej firmy. Od powstania do zakończenia działalności, Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca

  1. http://www.mala-firma.pl/
  2. http://www.mikrofirmy.pl/
  3. http://www.forbes.pl/tagi/6980/male-firmy/1
  4. http://www.gazetaprawna.pl/
  5. http://www.e-podatnik.pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 10:52)