SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie I
Kod przedmiotu 09.0-WH-FGD-SEM1-S-S14_pNadGenX3R0P
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów kompetencji i umiejętności, umożliwiających im przeprowadzenie – pod kierunkiem nauczyciela akademickiego – projektu badawczego na wybrany temat oraz prezentację wyników badań w formie oryginalnej pracy dyplomowej, spełniającej wymagania stawiane tekstom o charakterze naukowym.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+

Zakres tematyczny

1) Formułowanie tematu pracy. 2) Formułowanie problemów i hipotez badawczych. 2) Eksploracja pola badań. 3) Umiejscowienie tematu pracy w szerszej perspektywie badawczej dziedziny, której praca dotyczy. 4) Tworzenie struktury pracy. 5) Gromadzenie materiału.

Metody kształcenia

Dyskusja dydaktyczna (plus metaplan), burza mózgów, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sformułowanie tematu pracy dyplomowej, przełożenie wykazu literatury i innych źródeł potrzebnych do realizacji planowanego projektu badawczego, przedłożenie konspektu pracy wraz z harmonogramem pracy.

Literatura podstawowa

W zależności od problematyki seminarium oraz tematu pracy

Literatura uzupełniająca

 • Andermann, Ulrich/Drees, Martin/Grätz, Frank: Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? 3. Aufl., Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich 2006.
 • Eco, Umberto: Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt, 8. Aufl., Heidelberg 2000.
 • Gambarelli, Gianfranco/Łucki, Zbigniew: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1995.
 • Jeßing, Benedikt: Bibliographieren für Literaturwissenschaftler, Stuttgart 2003.
 • Kelle, Antje: Stilsicher schreiben, Mannheim – Zürich 2010.
 • Koschorreck, Michael/Suppanz, Frank: Geisteswissenschaften studieren mit dem Computer. Eine praxisorientierte Einführung, Stuttgart 2003.
 • Liondsay, David: Dobre rady dla piszących testy naukowe, Wrocław 1995.
 • Meyer-Krentler, Eckardt: Arbeitstechniken der Literaturwissenschaft, 5. Aufl., München 1995.
 • Niederhauser, Jürg: Die schriftliche Arbeit - kurz gefasst. Eine Anleitung zum Schreiben von Arbeiten in Schule und Studium. Literatursuche, Materialsammlung und Manuskriptgestaltung mit vielen Beispielen,  4. Aufl., Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich 2006.
 • Oliver, Paul: Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.
 • Starke, Günter/ Zuchewicz, Tadeusz: Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache, Frankfurt am Main 2003.
 • Urban, Stanisław/Ładoński, Wiesław: Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1997.
 • Weiner, January: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Warszawa 1998.
 • Woźniak, Krzysztof: O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Łódź 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 18:59)