SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka nauczania języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka nauczania języka niemieckiego
Kod przedmiotu 05.1-WH-FGP-DNJN-Ć-S14_pNadGenRJOZF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tadeusz Zuchewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie 
Wykład 30 2 30 2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem nadrzędnym przedmiotu jest przygotowanie przyszłych nauczycieli języka niemieckiego do przyjęcia postawy Uczenia się przez całe życie (Lebenslanges Lernen – Life Long Learning). W tym celu niezbędne jest wypracowanie mechanizmów, umożliwiających samodzielne i systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych w przyszłości, w szczególności dbanie o ciągły własny rozwój intelektualny i umysłowy. Poza tym aktualne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie nauczania języka niemieckiego z wykorzystaniem współczesnych materiałów glottodydaktycznych.

 

Wymagania wstępne

Zaliczona praktyka pedagogiczna i dydaktyczna w semestrze II i III oraz ugruntowane umiejętności przygotowywania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Zakres tematyczny

 Doskonalenie umiejętności rozwijania i kontroli poszczególnych modułów kompetencji komunikacyjnej w nauczaniu języka obcego. Opanowanie umiejętności metodycznych o charakterze interdyscyplinarnym z różnych dziedzin nauki: psychologii, dydaktyki i językoznawstwa stosowanego. W ramach tego podejścia realizowane będą następujące zagadnienia:

- Teoretyczne podstawy z zakresu psychologii uczenia się (behawioryzm, kognitywizm, teorie przetwarzania informacji;

- Dydaktyczne podstawy nauczania języków obcych (np. charakterystyka procesu nauczania i zapamiętywania, różnice w nauczaniu/uczeniu się dzieci, młodzieży i dorosłych, problemy w nauce i możliwości ich zapobiegania);

 - Lingwodydaktyczne uwarunkowania (np. język nauczania, strategie i techniki nauczania języka przygotowanie autorskich materiałów i podręczników).

W wymiarze praktycznym głównym zadaniem będzie tworzenie własnych materiałów nauczania dla określonych grup uczących się języka niemieckiego i kształtowanie umiejętności samooceny oraz doskonalenie własnego warsztatu dydaktycznego oraz autonomicznego uczenia się języka niemieckiego jako narzędzia przyszłej pracy zawodowej.    

Metody kształcenia

Wykład analityczny i konwersatoryjny, aktywizujący słuchaczy oraz wymagający reakcji na stawiane pytania i hipotezy; praca samodzielna i w grupach, dyskusja panelowa, debata „za i przeciw”, gry dydaktyczne, zadania kształcące umiejętność dokonywania wyborów i podejmowania decyzji.  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność i zaangażowanie na zajęciach. Przygotowanie własnego scenariusza lekcji do szkoły ponadgimnazjalnej w oparciu o autorski materiał i zaprezentowanie go w wersji Power Point. Egzamin można zaliczyć opracowując i demonstrując tzw. Scenario – kompleksowy materiał dydaktyczny do nauki języka niemieckiego do celów zawodowych (język fachowy).

Literatura podstawowa

Bimmel, Peter / Rampillon, Ute (2000): Lernerautonomie und Lernstrategien. München;

Fremdsprache Deutsch (2008): Textkompetenz.; (2000): Übersetzen im Deutschunterricht; (1999): Neue Medien im Deutschunterricht.

Gajek, E. (2002): Komputery w nauczaniu języków obcych. Warszawa.

Heyd, Gertraude (1991): Grundwissen für den Unterricht in DaF. Frankfurt/Main;

Neuner, Gerhard (red.): Fernstudieneinheiten aus der Reihe: „Deutsch als Fremdsprache und Germanistik“. Goethe-Institut München;

Rampillon, Ute (1995): Lernen leichter machen. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning;

Tellmann, Udo / Müller-Trapet, Jutta / Jung, Matthias (2012): Berufs- und fachbezogenes Deutsch. Grundlagen und Materialerstellung nach dem Konzept von Idial4P. Handreichungen für Didaktiker. Universität Göttingen;

Zuchewicz, Tadeusz / Adaszyński, Zbigniew (2012): IDIAL4P: Materialien für den berufsbezogenen Deutschunterricht nach dem Konzept von Idial4P. Online-Module. In: http://idial4p-center.org

Literatura uzupełniająca

Börsch, Sabine (1987):  Die Rolle der Psychologie in der Sprachlehrforschung. Tübingen;

Edmondson, Willis/House, Juliane (1993): Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen;

Łuczak-Łomża, Aleksandra / Metera-Debaene, Ewelina (2002): Zanim wybierzesz podręcznik. Metody oceniania materiałów do nauki języków obcych. Warszawa.

Pfeiffer, Waldemar (2001): Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań.

Wilczyńska, Weronika (1999): Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Poznań;

Zuchewicz, Tadeusz / Adaszyński, Zbigniew (2000): Schreiben. Selbstlernmaterial. Dresden

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 18:17)