SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Kod przedmiotu 04.9-WZ-TSPD-DGZF
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Transport i spedycja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przyswojenie studentom wiedzy w zakresie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa i zarządzania finansami.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przepisy i praktyki związane z posługiwaniem się czekami, wekslami, kartami kredytowymi i innymi środkami płatniczymi. Formy udzielanych kredytów oraz wynikające z nich opłaty i obowiązki. Bilans płatniczy. Rentowność przedsiębiorstwa, jego sytuacja finansowa, wskaźniki finansowe. Koszty przedsiębiorstwa. Schemat organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Zasady marketingu, reklamy i public relations. Formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego.

Metody kształcenia

Wykład i ćwiczenia z prezentacją multimedialną.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z wykładu jest w formie pisemnej – pytania opisowe (5 pytań, każde po 20 punktów) Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51-60 pkt. „dost”, 61-70 pkt. „dst plus”, 71- 80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb”.

Literatura podstawowa

1.     J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalności gospodarczej, Wyd. UG, Gdańsk 2008.

2.     Dresler, J. Czekaj, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN Warszawa 2005,

3.     J. Bednarz, E. Gostomski, Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych, Wyd. UG, Gdańsk 2008

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-06-2018 12:15)