SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody oceny i diagnostyka postawy ciała - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody oceny i diagnostyka postawy ciała
Kod przedmiotu 16.1-WL-P-WFiGKK-MOiDPC
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10 0,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z subiektywnymi i obiektywnymi metodami oceny postawy ciała.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z anatomii i patofizjologii wad postawy ciała

Zakres tematyczny

Diagnoza posturo metryczna, jako podstawa postępowania korekcyjno - kompensacyjnego w procesie wychowania fizycznego i postępowania korekcyjno - kompensacyjnego. Klasyfikacja subiektywnych i obiektywnych metod oceny postawy ciała, uproszczone badanie ortopedyczne, testy funkcjonalne, testów wytrzymałości posturalnej mięśni, karta badania postawy ciała - praktyczna prezentacja i wykonanie przez studentów.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, pomiar, dyskusja problemowa, zadania praktyczne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem. Metodami weryfikacji efektów kształcenia jest samodzielne wykonanie badania postawy ciała i poprawne wypełnienie dokumentacji diagnozy posturometrycznej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 10
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 15
Łącznie - 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 0
Łącznie - 1

Literatura podstawowa

  1. Kasperczyk T., Wady postawy ciała - diagnostyka i leczenie. Wyd. „Kasper”, Kraków, 2004
  2. Nowotny J. Saulicz E., Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja, Katowice, 1998
  3. Rakowski A. Kręgosłup w stresie, Gdańsk 1999
  4. Romanowska A. Wychowanie do postępowania korekcyjnego, Płock, 2011
  5. Śliwiński Z., (red.) Metoda leczenia skolioz, kifoz i lordoz. Wyd. Markmed Rehabilitacja S.A.2010
  6. Wilczyński J., Korekcja wad postawy. Wyd. Anthropos, Starachowice, 2001
  7. Wilczyński J., Boczne skrzywienie kręgosłupa. Cz. I, II. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce, 2000
  8. Zeyland-Malawka E. Badanie postawy ciała. Wyd. AWF, Gdańsk, 2009
  9. Zębaty A., (red.) Kinezyterapia (cz. I, II). Wyd. Kasper, 2003

Literatura uzupełniająca

 

1.      Fizjoterapia Polska

2.      Postępy Rehabilitacji

3.      Rehabilitacja Medyczna

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 23-07-2018 16:12)