SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizyka
Kod przedmiotu 13.2-WZ-LogP-F
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami fizyki przydatnymi do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu logistyki. Uporządkowanie wiedzy o podstawowych prawach w zakresie kinematyki, dynamiki, grawitacji, mechaniki cieczy i gazów, elektryczności i magnetyzmu. Ma również niezbędną wiedzę do zrozumienia podstawowych zjawisk i praw fizycznych pozwalającą na rozwiązywanie prostych zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki.

Wymagania wstępne

Ma podstawową wiedzę z fizyki matematyki i chemii na poziomie obowiązującego w szkole średniej programu nauczania. Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą elementy rachunku wektorowego stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań z fizyki.

Zakres tematyczny

Wykład:

Podstawowe wiadomości o metodologii Fizyki. Mechanika: Pojęcie ruchu i wielkości opisujące ruch. Układy odniesienia i algebra wektorów. Kinematyka punktu materialnego. Ruch jednostajny i jednostajnie zmienny. Składanie ruchów. Dynamika punktu materialnego (masa, pęd, siła). Zasady dynamiki Newtona. Siła tarcia. Praca, moc, energia. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Zasady zachowania w mechanice. Drgania i fale. Podstawy optyki geometrycznej i falowej.

Termodynamika: Elementy teorii kinetyczno-cząsteczkowej. Gęstość, ciśnienie, temperatura. Prawa gazowe. Zasady Termodynamiki.

Elektryczność i magnetyzm: Ładunek elektryczny, pole elektryczne, pola zachowawcze.Prawo Gaussa. Ruch cząstek w polu elektrycznym. Prąd elektryczny, prawa Ohma i

Kirchhoffa. Indukcja elektromagnetyczna. 

 

Laboratorium:

 

Sprawdzenie równania ruchu obrotowego bryły sztywnej. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomoc a wahadła rewersyjnego. Badanie drgań tłumionych i zjawisko

rezonansu przy drganiach wymuszonych. Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną. Interferometr Quinke'go. Badanie mocy w obwodzie prądu przemiennego.

Wyznaczanie ładunku i pojemności kondensatora. Badanie transformatora. Sprawdzanie praw Kirchhoffa i prawa Ohma. Rezonans elektromagnetyczny.

 

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny. Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:

 

Egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu. Egzamin w formie pisemnego testu, całkowita liczba punktów do zdobycia równa 100. Zasady ustalania oceny końcowej: Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. - ndst, 51-60 dst, 61-70 dst plus, 71-80 db, 81-90 db plus, 91-100 bdb.

 

Laboratorium: Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych

Ocena z laboratorium jest określana na podstawie sprawdzania przygotowania się studenta do zajęć i ich realizacji oraz sprawozdań/raportów będących efektem wykonania

wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

 

Ocena końcowa = (W+L)/2

Literatura podstawowa

1. Fizyka dla szkół wyższych, Tom 1-3; William Moebs, Samuel J. Ling, Jeff Sanny, OpenStax’s free open textbook; https://openstax.org/subjects/science
2. David Halliday, Robert Resnick, Fizyka, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.
3. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Podstawy fizyki, Tomy 1-5,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4. Szydłowski, Pracowania fizyczna, PWN, 1979 and later
5. H. Szydłowski, Niepewności w pomiarach – międzynarodowe standardy w praktyce, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001.
6. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, 1967 i późniejsze.
7. Analiza danych pomiarowych, Opracowała Agnieszka Korgul, http://beta.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/informator_13/Pracownie/fiz_i_radio/analiza.pdf

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 10:42)