SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie wiedzą - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie wiedzą
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-ZWi
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Patrycja Łychmus
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką zarządzania wiedzą w organizacji. Zapoznanie studenta z uwarunkowaniami zarządzania wiedzą w organizacji, możliwościami stosowania praktycznych rozwiązań z tego zakresu.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotów: Zarządzanie i przedsiębiorczość, Projektowanie procesów i systemów logistycznych

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych wykładów:

Zarządzanie wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. Pojęcie i rodzaje wiedzy. Podejścia do zarządzania wiedzą. Elementy systemu zarządzania wiedzą. Kodyfikacyjne i personalne strategie zarządzania wiedzą. Procesy zarządzania wiedzą w organizacji. Instrumenty zarządzania wiedzą.

W ramach prowadzonych ćwiczeń:

Perspektywy zarządzania wiedzą. Uczenie się a zarządzanie wiedzą. Możliwości gromadzenia i kodyfikacji wiedzy. Pozyskiwanie i tworzenie wiedzy. Zarządzanie pracownikami wiedzy. Rola kultury organizacyjnej. Struktury organizacyjne sprzyjające zarządzaniu wiedzą.

Metody kształcenia

Wykład – interaktywny, analiza przypadków

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, zadania problemowe, case study

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia dla wykładów: zaliczenie pisemne, składające się z pytań otwartych. Uzyskanie zaliczenia: ocena dostateczna – 60%-70% , dost plus – 71- 75%, dobry – 76% - 86%, dobry plus – 87% - 93%, bdb – 94% i więcej.

Warunki zaliczenia dla ćwiczeń:

W ocenie końcowej uwzględnia się:

1. Pracę zaliczeniową polegająca na (1) analizie przedsiębiorstwa z perspektywy ZW lub (2) stworzeniu organizacji ZW. Praca wykonywana jest w grupach.

2. Aktywność na zajęciach.

Ocena pracy zaliczeniowej  zależy od: kompleksowości, spójności analizy, sposobu prezentacji.

Ocena końcowa: na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z wykładu i ćwiczeń, w proporcji odpowiednio – 50% i 50%. Przy czym wyliczana jest ona przy założeniu uzyskania zaliczenia z obu form prowadzenia zajęć.

Literatura podstawowa

1. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

2. Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

3. Morawski M., Zarządzanie wiedzą: organizacja, system, pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006.

4. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą: koncepcja i narzędzia, DIFIN, Warszawa 2007.

5. Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

6. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

7. Tabaszewska E., Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.

 8. Fazlagić J., Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin, 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Gierszewska G., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie : modele, podejścia, praktyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.

2. Nycz M., Owoc M.L. (red.) Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.

3. Tabaszewska E. (red.), Nowoczesne koncepcje zarządzania - zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

4. Morawski M., Prudzienica M. (red.), Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patrycja Łychmus (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 13:23)