SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityka zatrudnienia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityka zatrudnienia
Kod przedmiotu 14.0-WZ-BezP-PZa
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Wyrwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku pracy, podstawami polityki zatrudnienia i interwencji państwa na rynku pracy.

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty z zakresu: ekonomii, bezpieczeństwa społecznego.

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia związane z rynkiem pracy. Sytuacja na rynku pracy w Polsce. Funkcjonowanie polskiego i unijnego rynku pracy w warunkach zmian koniunkturalnych. Teorie rynku pracy. Monitoring rynku pracy. Elementy i narzędzia polityki zatrudnienia i jej związek z polityką społeczną oraz gospodarczą – ustawodawstwo w sferze zatrudnienia, system instytucji rynku pracy. Metody i środki przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Regulacja i deregulacja rynku pracy – instytucjonalne reformy rynku pracy. Opracowanie i prezentacja programu zatrudnienia dla wybranego lokalnego rynku pracy.

Metody kształcenia

warsztaty grupowe, dyskusja grupowa, burza mózgów, metoda przypadków, technika SWOT

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawowym warunkiem jest obecność na zajęciach. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych zajęć. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 14 dni.

Warunkiem zaliczenia jest: pozytywna ocena z kolokwium (60%), aktywność na zajęciach (20%), przedstawienie projektu przygotowanego indywidualnie lub w grupie (20%). Kolokwium, oceniające efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności odbędzie się w formie testu składającego się z pytań zamkniętych i otwartych. Całkowita ilość punktów możliwa do uzyskania z testu wynosi 100. Suma punktów uzyskanych z testu decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (91 – 100 pkt.), dobry plus (81 – 90 pkt.), dobry (71 – 80 pkt.), dostateczny plus (61 – 70 pkt.), dostateczny (51 – 60 pkt.).

W trakcie semestru studenci mogą uzyskiwać dodatkowe punkty za aktywność. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką przedmiotu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach.

Literatura podstawowa

 1. Frączek M. (red.), Polityka rynku pracy teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2015.
 2. Zieliński M., Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.
 3. Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
 4. Kwiatkowski E. (red.), Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
 5. Brzychy K., Regionalny rynek pracy - relacje ekonomiczne organizacyjne i społeczne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

 1. Balcerzak-Paradowska B. (red.), Praca i polityka społeczna współczesne tendencje i wyzwania, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2013.
 2. Organiściak-Krzykowska A. (red.), Współczesne aspekty rynku pracy, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2013.
 3. Rogozińska-Pawełczyk A., Majewski D. (red.), Trendy na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 4. Szaban J. M., Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2013.
 5. Rosati D., Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa 2009.
 6. Męcina J., Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Wyrwa (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 21:27)