SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomika integracji europejskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomika integracji europejskiej
Kod przedmiotu 14.6-WZ-BezP-EIE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anna Niewiadomska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej jako przykładu najbardziej zaawansowanej formy międzynarodowej integracji regionalnej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład:

Ewolucja procesu integracji europejskiej. Przyczyny integracji ekonomicznej w Europie. Etapy integracji europejskiej. Modele i formy integracji europejskiej. Podstawowe elementy prawa Unii Europejskiej. System finansowy UE. Polska w procesie integracji europejskiej „wszerz i w głąb”. Polityka pieniężna Polski a strefa euro. Polityka konkurencji. Znaczenie euroregionów. Polityka ochrony środowiska.

Ćwiczenia:

Instytucje i organy UE. Unia celna. Wspólny rynek. Unia walutowa. Teoria optymalnego obszaru walutowego. Teoria konwergencji. Unia Gospodarcza i Walutowa. Wybrane polityki UE- wspólna polityka rolna, polityka ochrony konkurencji. Budżet ogólny Unii Europejskiej jako element systemu finansowego UE.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z zastosowaniem metody wizualizacji (materiał ilustrowany z rzutnika pisma lub multimedialnego); ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach, wystąpienie, praca z dokumentem źródłowym, wykorzystanie studiów przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student zobowiązany jest do zaliczenia testu składającego się z pytań wielokrotnego wyboru obejmującego zakres wiedzy prezentowanej na wykładzie. Zaliczenie wykładu przysługuje studentowi, który udzieli nie mniej niż 55% poprawnych odpowiedzi.

Aby zaliczyć ćwiczenia student zobowiązany jest:

 1. rozwiązać test wyboru jednokrotnego złożony z 15-20 pytań i zaliczyć go na ocenę pozytywną (zaliczenie przysługuje studentowi, który udzieli nie mniej niż 55% poprawnych odpowiedzi),
 2. przygotować i wygłosić referat dotyczący Unii Europejskiej i różnych aspektów jej funkcjonowania (oceniona zostanie treść, prezentacja oraz wystąpienie – za każdy element można zdobyć maksymalnie 5 punktów – aby zaliczyć referat należy uzyskać 55%punktów)
 3. dodatkowym elementem branym pod uwagę przy ocenie z ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo w dyskusjach.

Literatura podstawowa

 1. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja Europejska w świetle traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne. PWE, Warszawa 2012.
 2. Borowiec J., Ekonomia integracji europejskiej, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 3. Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, red. Gorynia M., Jankowska B., Difin, Warszawa 2011.
 4. Latoszek E., Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2007.
 5. Piszewski J., Ekonomika integracji europejskiej, Wyd. Impuls, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Małuszyńska, B. Gruchman, PWN, Warszawa 2012.
 2. Skawińska E., Bartkiewicz P., Ekonomia międzynarodowa, Wyd. Politechnika Poznańska, 2011.
 3. Marszałek A.( red. nauk.), Integracja europejska. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Niewiadomska (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 22:08)