SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kontakty z mediami w sytuacjach kryzysowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kontakty z mediami w sytuacjach kryzysowych
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezP-KMSK
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu  jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu metod i technik współpracy z mediami w sytuacji kryzysowej oraz kształtowanie umiejętności praktycznych w tym zakresie.

Wymagania wstępne

Brak 

Zakres tematyczny

Wykład: Istota komunikacji i jej formy. Istota sytuacji kryzysowej i jej rodzaje. Identyfikacja i analiza sytuacji kryzysowych. Narzędzia komunikacji i rola mass-mediów w sytuacji kryzysowej, w tym nowoczesnych mediów społecznościowych. Kryzys a wizerunek. Instrumenty PR. Media relations - współpraca ze środkami masowego przekazu w sytuacji kryzysowej. Internet jako nowoczesny sposób komunikacji. Budowanie strategii komunikacji w sytuacji kryzysowej, ze szczególnym akcentem na współpracę z mediami. Rozwijanie aktywnych relacji z mediami i efektywne wykorzystanie środków przekazu. Zasady i formy współpracy z prasą. Przygotowania do wywiadów w mediach. Ocena skuteczności i efektywności środków przekazu i strategii medialnych.

 

Projekt: Przygotowanie projektu strategii współpracy z mediami w przypadku określonych sytuacji kryzysowych dla wybranego przedsiębiorstwa/instytucji.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Projekt: dyskusja w grupie, prace indywidualne, prace grupowe, metoda projektu, studia przypadków, klasyczna metoda problemowa, studia literatury, tekstem, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny (K_W02, K_W06), który będzie obejmować materiał z wykładów. Egzamin będzie w formie pytań (tym.: 50% pyt. – test wyboru, 50% pyt. otwarte). Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% pozytywnych odpowiedzi na egzaminie.

Termin egzaminu: zgodnie z harmonogramem studiów w sesji zimowej

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% -  dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Projekt: na ocenę składać się będą oceny: z projektu strategii współpracy z mediami w przypadku określonych sytuacji kryzysowych dla wybranego przedsiębiorstwa/instytucji (K_U04, K_U01, K_K06), dyskusja w grupach oraz zadań do samodzielnego rozwiązania (K_K01).

Termin ostatecznego oddania projektu upływa na przedostatnich zajęciach dydaktycznych w semestrze zimowym.

Literatura podstawowa

  1. Andrzejewski P. Kot W., Media relations - budowanie reputacji firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002.
  2. Barska A. (red), Reklama wczoraj i dziś, Difin, Warszawa 2016.
  3. Schenkler I., Herrling T., Relacje z mediami, Wydawnictwo ABC Wolters Kluwer business Warszawa 2009.
  4. Dembowska B., Gonicka J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, Wyd. WSHE, Warszawa 2011.
  5. Wojcik K., Public Relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet,  Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. Budzyński W., Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Wydawnictwo Poltex,  Warszawa 2008.
  2. Davis A., Public relations, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 15:36)