SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza rynku międzynarodowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza rynku międzynarodowego
Kod przedmiotu 14.3-WZ-LogD-ARM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Łukasz Augustowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z prowadzeniem analiz na rynku międzynarodowym, z nastawieniem na działalność logistyczną przedsiębiorstwa. Ponadto celem jest wskazanie metod analizy rynkowej i ich implementacja do oceny korzyści i zagrożeń występujących na danych rynkach.

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii.

Zakres tematyczny

Wykład: Rynek - pojęcie i struktura. Typy rynków. Rynek w aspekcie międzynarodowym. Formy organizacji rynków. Analiza rynków w aspekcie międzynarodowym. Wspólne trendy rynkowe. Konwergencja procesów zachodzących na rynkach. Wybrane typy rynków w sakli międzynarodowej: rynek pracy, rynek rolny, branża TSL.

Metody kształcenia

Wykład: Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia: dyskusja, symulacje i projekcje, analiza prognoz, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia (zaliczenia na ocenę) - warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz otrzymanie pozytywnej oceny z projektu semestralnego.

Wykład (egzamin) - warunkiem zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Literatura podstawowa

  1. Flejterski S., Wahl P. T., Ekonomia Globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
  2. (red.) Kisiel-Łowczyc A. B., Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Łukasz Augustowski (ostatnia modyfikacja: 10-05-2019 15:07)